Ministerieel Besluit van 01 december 2000
gepubliceerd op 12 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de overgangsmaatregelen van artikel 50 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016331
pub.
12/12/2000
prom.
01/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de overgangsmaatregelen van artikel 50 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, De Minister van Middenstand en Landbouw, Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren, gewijzigd bij de wetten van 26 maart 1993 en 4 mei 1995;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd door de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 22 november 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995, 4 augustus 1996 en 8 september 1997;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegend dat de verzamelcentra onmiddellijk moeten erkend zijn en voldoen aan de maatregelen betreffende de bescherming van het dierenwelzijn, Besluiten :

Artikel 1.In uitvoering van artikel 50 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra, moet de eigenaar, natuurlijke of rechtspersoon verantwoordelijk voor een verzamelcentrum voor runderen, gezien artikel 38 van hetzelfde besluit, een volledig dossier indienen ter erkenning, ten laatste op 15 december 2000.

Deze dossiers zullen geëvalueerd worden door een binnen de diergeneeskundige dienst aangestelde commissie ten laatste vóór 22 december 2000.

Het hoofd van de Diergeneeskundige Dienst zal dan een voorlopige erkenning verlenen totdat de definitieve erkenning getekend is.

De beslissing van de commissie zal beoordeeld worden door de Minister die het dierenwelzijn onder zijn bevoegdheid heeft. De definitieve erkenning zal toegekend worden overeenkomstig deze beoordeling.

Art. 2.De verzamelcentra voor runderen die niet erkend zijn op 31 december 2000 moeten hun activiteiten opschorten vanaf 1 januari 2001.

Art. 3.Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor de verzamelcentra voor mestkalveren, voor hen is de uiterste datum om de dossiers en bijlagen in te dienen, vastgesteld op 31 maart 2001.

Art. 4.De procedure beschreven in artikel 1 is van toepassing op alle aanvragen tot erkenning bedoeld in artikel 38 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra, ingediend na 1 januari 2001.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Brussel, 1 december 2000.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^