Ministerieel Besluit van 01 februari 2001
gepubliceerd op 13 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 9 en 38 van het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012034
pub.
13/02/2001
prom.
01/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 9 en 38 van het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen (1)


De Minister van Werkgelegenheid, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1951, 14 februari 1961, 16 april 1963, 11 januari 1967, 10 oktober 1967, de koninklijke besluiten nr. 13 van 11 oktober 1978 en nr. 28 van 24 maart 1982, de wetten van 22 januari 1985, 30 december 1988, 26 juni 1992 en 30 maart 1994, het koninklijk besluit van 14 november 1996 en de wetten van 13 maart 1997, 13 februari 1998, 22 december 1998, 26 maart 1999 en 12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de erkende uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 juli 1994 en 22 december 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op de artikelen 26, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 maart 1995, 164, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 januari 1999, 165, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 januari 1999 en 168bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 maart 1995;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, gegeven op 22 juni 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financïen, gegeven op 26 september 2000;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 11 december 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, ingevoegd bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de erkende uitbetalingsinstellingen zonder verwijl moeten geïnformeerd worden, zodanig dat zij de nodige maatregelen kunnen treffen om hun bestuurlijke, financiële en boekhoudkundige organisatie aan de bepalingen van dit besluit aan te passen, Besluit :

Artikel 1.Artikel 9 van het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen wordt vervangen door de volgende bepaling : « Art 9. De beheersboekhouding van de erkende uitbetalingsinstellingen neemt slechts de kosten en uitgaven op, die betrekking hebben, enerzijds op de betalingen verricht voor rekening van de Rijksdienst, en anderzijds op de betalingen van de PWA-cheques. »

Art. 2.Artikel 38 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1996.

Brussel, 1 februari 2001.

Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944. Wet van 14 juli 1951, Belgisch Staatsblad van 16 december 1951.

Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961.

Wet van 16 april 1963, Belgisch Staatsblad van 23 april 1963.

Wet van 11 januari 1967, Belgisch Staatsblad van 14 januari 1967.

Wet van 10 oktober 1967, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967.

Koninklijk besluit nr. 13 van 11 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1978.

Koninklijk besluit nr. 28 van 24 maart 1982, Belgisch Staatsblad van 26 maart 1982.

Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985.

Wet van 30 december 1988, Belgisch Staatsblad van 5 januari 1989.

Wet van 26 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992.

Wet van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994.

Koninklijk besluit van 14 november 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996.

Wet van 13 maart 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997.

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998.

Wet van 22 december 1998, Belgisch Staatsblad van 10 april 1999.

Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999.

Wet van 12 augustus 2000, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000.

Koninklijk besluit van 16 september 1991, Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1991.

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991.

Koninklijk besluit van 5 juli 1994, Belgisch Staatsblad van 23 augustus 1994.

Koninklijk besluit van 22 maart 1995, Belgisch Staatsblad van 8 april 1995.

Koninklijk besluit van 22 december 1995, Belgisch Staatsblad van 10 januari 1996.

Koninklijk besluit van 26 januari 1999, Belgisch Staatsblad van 30 januari 1999.

Ministerieel besluit van 22 december 1995, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1996.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^