Ministerieel Besluit van 01 februari 2008
gepubliceerd op 26 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van dichlofluanide

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024056
pub.
26/02/2008
prom.
01/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003022681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden sluiten betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van dichlofluanide


De Minister van Klimaat en Energie;

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, inzonderheid op de artikelen 8 en 9;

Gelet op de Richtlijn 2007/20/EG van de Commissie van 3 april 2007 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde dichlofluanide als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003022681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden sluiten betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, inzonderheid op de artikelen 78ter, § 1, 79, § 1, tweede lid en 81, eerste lid;

Gelet op de kennisgeving van 20 november 2007 aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, aan de Hoge Gezondheidsraad, aan de Raad voor het Verbruik en aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2007;

Gelet op advies 43.910/3 van de Raad van State, gegeven op 18 december 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit beoogt omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2007/20/EG van de Commissie van 3 april 2007 houdende wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden teneinde dichlofluanide als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen.

Art. 2.De bijlage I bij het koninklijk besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003022681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden sluiten betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 oktober 2005 en 5 augustus 2006, en bij de ministeriële besluiten van 21 maart 2007, 16 oktober 2007 en 6 november 2007, wordt aangevuld door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Art. 3.De uiterste datum voor het indienen van de toelatingsaanvragen voorzien in art. 78ter, § 1, of, in voorkomend geval, in art. 79, § 1, lid 2 van het voornoemde koninklijk besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003022681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden sluiten, is vastgesteld op 1 maart 2009. Behalve voor producten die meer dan een werkzame stof bevatten; in dat geval geldt de termijn die wordt vastgesteld in het laatste besluit voor de opneming van de werkzame stoffen daarvan betreffende productsoort 8.

Brussel, 1 februari 2008.

P. MAGNETTE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 februari 2008 tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003022681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003022685 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden sluiten betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van dichlofluanide.

Brussel, 1 februari 2008.

De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^