Ministerieel Besluit van 01 februari 2008
gepubliceerd op 29 april 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008201377
pub.
29/04/2008
prom.
01/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2008. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027193 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.02, programma 01 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 30 mei 2002, 20 november 2003, 4 december 2003, 29 april 2004, 3 juni 2004, 29 september 2005, 9 februari 2006, 13 juli 2006, 14 december 2006 en 20 december 2007 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van Doelstelling 2 en Interreg III A, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Landelijke Doelstelling 2;

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.4 : Ontwikkeling van het inwendig energiepotentieel;

Titel : Aanleg van een verwarmingsinstallatie met hout en van een warmtenetwerk te Philippeville;

Operator : Gemeente Philippeville;

Basisallocatie : 01.02.01;

Ordonnanceringskredieten : 157.631,18 EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20400 0103 B;

Titel : Installatie van een stookketel op hout in Anhée;

Operator : Gemeente Anhée;

Basisallocatie : 01.02.01;

Ordonnanceringskredieten : 659,45 EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20400 0102 B;

Titel : Bioklimatisch gebouw, proef- en verspreidingskern voor bioklimatische bouwtechnieken;

Operator : VZW Terre Académie;

Basisallocatie : 01.02.01;

Ordonnanceringskredieten : 68.605,67 EUR;

Codificatie van het project : E 2RU 1 20400 0097 B;

Interreg III A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 2 : De duurzame ontwikkeling en de gezamenlijke valorisatie van de grensoverschrijdende grondgebieden bevorderen;

Maatregel 2.1 : Een gezamenlijk beheer en instandhouding van het leefmilieu ontwikkelen;

Titel : Eurowood;

Operator : ERBE;

Basisallocatie : 01.02.01;

Ordonnanceringskredieten : 42.593,75 EUR;

Codificatie van het project : E IFF 1 201FW RT11 B;

Interreg III A Wallonië-Lotharingen-Luxemburg;

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en versterking van de aantrekkelijkheid van de grensruimte;

Maatregel 3.2 : Stimulering van een gemeenschappelijk beleid inzake vervuilingsvermindering en -verwerking;

Titel : "Agricométhane";

Operator : VZW "Au Pays de l'Attert";

Basisallocatie : 01.02.01;

Ordonnanceringskredieten : 57.356,14 EUR;

Codificatie van het project : E ILL 1 30200 TR01 B, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 327 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 12.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 12 en van programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 1 februari 2008.

A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^