Ministerieel Besluit van 01 februari 2013
gepubliceerd op 15 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2001 tot bepaling van de voorwaarden waaronder gezinsbijslag wordt toegekend uit hoofde van grensarbeiders

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022067
pub.
15/02/2013
prom.
01/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001022233 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder gezinsbijslag wordt toegekend uit hoofde van grensarbeiders sluiten tot bepaling van de voorwaarden waaronder gezinsbijslag wordt toegekend uit hoofde van grensarbeiders


Gelet op de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, artikel 102, § 1, tweede lid, hersteld bij het koninklijk besluit van 10 december 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2001 tot uitvoering van artikel 102, § 1, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, artikel 1;

Gelet op het advies nr. 372 van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, gegeven op 8 november 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 februari 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting d.d. 26 juni 2012;

Gelet op advies nr. 52.091/1 van de Raad van State, gegeven op 4 oktober 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de Staatssecretaris voor Sociale Zaken en voor Gezinnen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, tweede lid, van het ministerieel besluit van 15 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001022233 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder gezinsbijslag wordt toegekend uit hoofde van grensarbeiders sluiten tot bepaling van de voorwaarden waaronder gezinsbijslag wordt toegekend uit hoofde van grensarbeiders, wordt het woord « werkloosheid, » ingevoegd tussen de woorden « genoten wegens » en het woord « ziekte ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 1 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Sociale Zaken en voor Gezinnen, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^