Ministerieel Besluit van 01 februari 2018
gepubliceerd op 18 april 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot vaststelling van een lijst van relevante tewerkstellingsmaatregelen in het kader van de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2018201696
pub.
18/04/2018
prom.
01/02/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201696

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


1 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van een lijst van relevante tewerkstellingsmaatregelen in het kader van de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen


De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, Gelet op het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, artikel 4, § 2;

Gelet op de programmawet van 30 december 1988, artikel 94, § 1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers, artikel 11bis, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 28 september 2017;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 december 2001 houdende toekenning van toelagen aan plaatselijke besturen die geco's tewerkstellen, artikel 3, § 4, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 28 september 2017;

Gelet op het besluit van de Regering van 30 juni 2014 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 30 juni 2014 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers, Besluit :

Artikel 1.Bij de reglementaire tewerkstellingsmaatregelen vermeld in artikel 11bis van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers en vermeld in artikel 3, § 4, van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 december 2001 houdende toekenning van toelagen aan plaatselijke besturen die geco's tewerkstellen gaat het om: 1° de maatregel bepaald in artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;2° de maatregelen bepaald in het koninklijk besluit nr.474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, alsook de maatregelen bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van de programmawet van 30 december 1988; 3° overeenkomsten in het kader van de startbaanovereenkomst, gesloten met toepassing van titel II, hoofdstuk VIII, afdeling 1, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid en met toepassing van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 26, 27, eerste lid, 2°, 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 40bis, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid;4° bilaterale akkoorden over de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector, gesloten met toepassing van artikel 7 van het decreet van 14 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018200622 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 14/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018200621 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 15 december 2016 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 14/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018200620 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de derde wijziging van het decreet van 17 december 2015 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Eupen, 1 februari 2018.

De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme I. WEYKMANS


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^