Ministerieel Besluit van 01 juli 1998
gepubliceerd op 04 juli 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zeeduivel in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b,d

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016172
pub.
04/07/1998
prom.
01/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 JULI 1998. - Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zeeduivel in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b,d


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning ertoe gemachtigd wordt maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971 en 18 juli 1973;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983 en 29 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 december 1994, 4 mei 1995, 4 augustus 1996 en 2 december 1996, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat het quotum van zeeduivel in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b,d nagenoeg volledig werd aangeland en dat er nog zeeduivel aan boord is van vissersvaartuigen, die heden de visserijactiviteit beoefenen, dient daarom zonder verwijl de visserij op zeeduivel in deze gebieden stopgezet te worden teneinde de door de EG toegestane vangsten niet te overschrijden, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1. vissersvaartuig : een vaartuig vermeld in de "Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen"; 2. i.c.e.s.-gebieden : de in de mededeling van de EG-Commissie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 24 december 1985 en 31 december 1985 bepaalde gebieden en sectoren.

Art. 2.Het nationale quotum van zeeduivel in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b,d wordt geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op zeeduivel in de wateren van de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b,d is verboden voor alle vissersvaartuigen alsmede het aan boord houden, het overladen en het lossen van zeeduivel gevangen in deze wateren, na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1998, om 24 uur.

Brussel, 1 juli 1998.

K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^