Ministerieel Besluit van 01 juli 1998
gepubliceerd op 18 augustus 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten van 22 oktober 1992 en 10 juli 1996 aangaande de goedkeuringsmodaliteiten met betrekking tot de lessentabellen van het voltijds secundair onderwijs

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998035831
pub.
18/08/1998
prom.
01/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 JULI 1998. - Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten van 22 oktober 1992 en 10 juli 1996 aangaande de goedkeuringsmodaliteiten met betrekking tot de lessentabellen van het voltijds secundair onderwijs


De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 6, laatst gewijzigd bij het decreet van 24 juli 1996, en artikel 24;

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, inzonderheid op Titel IV, Hoofdstuk I, Afdeling 2, Onderafdeling 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, Besluit :

Artikel 1.Worden opgeheven : 1° het ministerieel besluit van 22 oktober 1992 aangaande de goedkeuringsmodaliteiten met betrekking tot de lessentabellen van de eerste graad, de tweede graad, het derde leerjaar in de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs in de vorm van een vervolmakingsjaar, de derde graad, het derde leerjaar in de derde graad van het algemeen en het kunstsecundair onderwijs dat voorbereidt op het hoger onderwijs, en het derde leerjaar in de derde graad van het technisch, het kunst- en het beroepssecundair onderwijs in de vorm van een specialisatiejaar van het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 18 december 1992, 24 februari 1995, 18 oktober 1995, 3 oktober 1996 en 28 februari 1997;2° het ministerieel besluit van 10 juli 1996 aangaande de goedkeuringsmodaliteiten met betrekking tot de lessentabellen van de vierde graad van het voltijds secundair onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 3 oktober 1996 en 28 februari 1997.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 1998.

Brussel, 1 juli 1998.

L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^