Ministerieel Besluit van 01 juli 1999
gepubliceerd op 13 juli 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit betreffende de beroepsbekwaamheid van de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014187
pub.
13/07/1999
prom.
01/07/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 JULI 1999. - Ministerieel besluit betreffende de beroepsbekwaamheid van de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7


De Minister van Vervoer, Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 20 juli 1991;

Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, inzonderheid op de artikels 1 en 3, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 28 juli 1987;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 1999 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren inzonderheid op artikels 9, 10, 11, 15 en 16;

Gelet op de omstandigheid dat de Gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 december 1998;

Gelet op het advies van de Europese Commissie, gegeven op 12 januari 1999;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 22 maart 1999 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen bij de wet van 4 augustus 1996, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "Koninklijk besluit" : het koninklijk besluit van 1 juli 1999 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren;2° "De gemachtigde ambtenaar" : a) wanneer het gaat over de zaken die specifiek zijn voor het vervoer per spoor, de Directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te Land;b) wanneer het gaat over de zaken die specifiek zijn voor het vervoer over de binnenwateren, de Directeur-generaal van het Bestuur van de Maritieme Zaken en de Scheepvaart;c) wanneer het gaat over de zaken die specifiek zijn voor het vervoer over de weg en de zaken die gemeenschappelijk zijn voor meer dan één vervoerswijze, de Directeur-generaal van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur;3° "Examen" : het examen bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit.

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de gevaarlijke goederen die niet behoren tot de klassen 1 en 7 van het ADR.

Art. 3.§ 1. De scholingscentra opgericht door de openbare macht of de instellingen die er van afhangen, de onderwijsinstellingen opgericht of erkend door de Gemeenschappen, de private instellingen opgericht als vereniging zonder winstgevend doel en de erkende beroepsverenigingen kunnen erkend worden om de in artikel 7 van het koninklijk besluit bedoelde scholing te verstrekken. § 2. De voorwaarden tot erkenning zijn : 1° beschikken over de geschikte infrastructuur, zoals lokalen, voldoende stoelen en tafels of lessenaars voor alle deelnemers aan de cursus, en dit voor groepen van ten minste 10 personen;2° beschikken over de nodige kennis inzake opleiding;3° beschikken over een plan van de scholing.

Art. 4.§ 1. De aanvraag tot erkenning van de diensten of instellingen die de scholing van veiligheidsadviseur verstrekken wordt ingediend bij de gemachtigde ambtenaar. § 2. Deze aanvraag bevat de volgende gegevens : 1° de benaming, het statuut en het adres van de dienst of de instelling;2° de in artikel 8 van het koninklijk besluit bedoelde categorie(ën) van gevaarlijke goederen;3° het of de in artikel 9, tweede lid, van het koninklijk besluit omschreven gedeelte(n) van de scholingscursus die gegeven zullen worden, evenals de tijdsduur die voor elk ervan wordt uitgetrokken;4° de taal of talen waarin de scholingscursussen verstrekt zullen worden;5° een gedetailleerde beschrijving van de kennis waarover de dienst of de instelling beschikt;6° een beschrijving van de pedagogische aanpak die toegepast zal worden;7° de verbintenis om het bedrag van het inschrijvingsrecht dat zij aan de deelnemers vragen zodanig te berekenen dat het slechts de kosten dekt, en om op eenvoudig verzoek van de gemachtigde ambtenaar op ieder ogenblik de elementen van die berekening over te leggen;8° de verbintenis om de inschrijving van kandidaten op elk van de scholingscursussen te aanvaarden tot beloop van het aantal beschikbare plaatsen;9° het maximum aantal kandidaten dat per cyclus kan aanvaard worden. Dit aantal mag evenwel niet meer bedragen dan 30; 10° het bedrag van het inschrijvingsrecht dat aan de deelnemers gevraagd wordt. § 3. De dienst of instelling brengt de gemachtigde ambtenaar onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging van de gegevens betreffende de erkenning.

Art. 5.De erkende diensten of instellingen verstrekken de scholingscursussen in België.

Zij houden een jaarregister bij waarin per volgnummer vermeld worden : de identiteit van de ingeschreven kandidaten, de inschrijvingsdatum, de data van de lessen met vermelding van de aanwezigheid of de afwezigheid van de kandidaten. Een kolom is voorzien voor eventuele opmerkingen.

Deze gegevens mogen ook op dragers voor informatieverwerking opgeslagen worden. Deze gegevens moeten gedurende zes jaar bewaard worden.

Zij geven aan de kandidaten die aan één of meerdere van de omschreven gedeelte(n) van de scholingscursus deelgenomen hebben een attest, conform het model opgenomen in bijlage.

Het attest vermeldt de scholing gevolgd door de kandidaat, dat wil zeggen de categorie of categorieën van gevaarlijke goederen en de gedeelten van de scholingscursussen waarvan sprake in artikel 9, tweede lid, van het koninklijk besluit.

Art. 6.§ 1. De minister trekt de erkenning in als de dienst of instelling : 1° niet meer voldoet aan de in artikel 3 bedoelde vereisten;2° de in artikel 4 aangegane verbintenissen niet correct naleeft;3° de verplichtingen van het koninklijk besluit of van onderhavig besluit niet correct naleeft;4° de richtlijnen gegeven door de gemachtigde ambtenaar niet opvolgt. De verantwoordelijke van de dienst of instelling wordt vooraf gehoord. § 2. De intrekking wordt per aangetekend schrijven aan de dienst of instelling betekend.

Art. 7.De examencommissie vermeld in artikel 11 van het koninklijk besluit bestaat uit : 1° een voorzitter, Directeur-generaal van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur;2° twee ondervoorzitters, waarvan één aangeduid wordt door de Directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te Land en de andere door de Directeur-generaal van het Bestuur van de Maritieme Zaken en de Scheepvaart;3° drie ambtenaren aangeduid door de Directeur-generaal van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur;4° een ambtenaar aangeduid door de Directeur-generaal van het Bestuur van de Maritieme Zaken en de Scheepvaart en een ambtenaar aangeduid door de Directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te Land;5° een secretaris, aangeduid door de Directeur-generaal van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur. De examencommissie beraadslaagt op geldige wijze als ten minste de helft van de leden aanwezig is.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de door hem aangewezen ondervoorzitter.

De beslissingen van de examencommissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

Art. 8.Een kandidaat mag slechts de delen van het examen afleggen dat overeenstemt met de scholing vermeld in het attest bedoeld in artikel 5, vierde lid.

Art. 9.Een kandidaat kan slechts de bijscholing volgen of de controletest afleggen voor de vervoerswijzen en categorieën van gevaarlijke goederen waarvoor zijn scholingscertificaat geldig is.

Art. 10.§ 1. De duplicaten van scholingscertificaten worden afgegeven door de examencommissie, onder de handtekening van een daartoe door de voorzitter aangeduid lid. § 2. De aanvragen van duplicaten worden ingediend bij de gemachtigde ambtenaar.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt Brussel, 1 juli 1999.

M. DAERDEN

Bijlage (Naam en adres van de erkende dienst of instelling) Attest van deelname aan de scholingscursus voor veiligheidsadviseur Volgende persoon : Naam : Voornaam : Geboortedatum en -plaats : Nationaliteit : heeft aan de hieronder aangegeven gedeelten van de cursus deelgenomen (1) : - gemeenschappelijk gedeelte voor de 3 vervoerswijzen van goederen van klasse 2 - specifiek gedeelte voor het vervoer over de weg van goederen van klasse 2 - specifiek gedeelte voor het vervoer per spoor van goederen van klasse 2 - specifiek gedeelte voor het vervoer over de binnenwateren van goederen van klasse 2 - gemeenschappelijk gedeelte voor de 3 vervoerswijzen van goederen van klassen 3 tot 9 behalve 7 - specifiek gedeelte voor het vervoer over de weg van goederen van klassen 3 tot 9 behalve 7 - specifiek gedeelte voor het vervoer per spoor van goederen van klassen 3 tot 9 behalve 7 - specifiek gedeelte voor het vervoer over de binnenwateren van goederen van klassen 3 tot 9 behalve 7 - gemeenschappelijk gedeelte voor de 3 vervoerswijzen van UN 1202, 1203 en 1223 - specifiek gedeelte voor het vervoer over de weg van UN 1202, 1203 en 1223 - specifiek gedeelte voor het vervoer per spoor van UN 1202, 1203 en 1223 - specifiek gedeelte voor het vervoer over de binnenwateren van UN 1202, 1203 en 1223 Naam van de lesgever(s) : Lesdata : Plaats en datum : Handtekening : (1) Schrappen wat niet past. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 1 juli 1999.

De Minister van Vervoer, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^