Ministerieel Besluit van 01 juli 2013
gepubliceerd op 04 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

bron
vlaamse overheid
numac
2013035546
pub.
04/07/2013
prom.
01/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


1 JULI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999 en bij decreet van 19 december 2008;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990, 5 februari 1999, 1 maart 2007 en 8 juni 2008, bij de decreten van 19 december 2008 en 18 december 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden sluiten tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011, artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee; gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 29 januari 2013 en 30 april 2013;

Gelet op de verordening (EU) nr. 39/2013 van de Raad van 21 januari 2013 tot vaststelling, voor 2013, van de vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor geen internationale onderhandelingen worden gevoerd of geen internationale overeenkomsten gelden;

Gelet op de verordening (EU) nr. 40/2013 van de Raad van 21 januari 2013 tot vaststelling voor 2013, van de vangstmogelijkheden in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen, in bepaalde niet-EU wateren, voor sommige visbestanden en groepen visbestanden waarvoor internationale onderhandelingen worden gevoerd of internationale overeenkomsten gelden;

Gelet op verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad van 23 februari 2006 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje;

Gelet op verordening (EG) nr. 509/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in het westelijk Kanaal;

Gelet op verordening (EG) nr. 676/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot vaststelling van een beheersplan voor de bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee;

Gelet op verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor het jaar 2013 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat de eerste toewijsperiode van 6 maanden in geval van toewijzing in functie van het motorvermogen in het collectief benuttingssysteem voor vaartuigen behorend tot het groot vlootsegment afloopt op 30 juni 2013, het derhalve noodzakelijk is de toegewezen hoeveelheden per kW voor de volgende periode 1 juli 2013- 31 oktober 2013 vast te stellen;

Overwegende het advies die de Quotacommissie op haar zitting van 7 juni 2013 heeft geformuleerd;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van wijting VII en kabeljauw II, IV kan bewerkstelligd worden door aanpassing van de maximale vangsten per zeereis, gerekend per vaartdag aanwezigheid in het gebied in kwestie, Besluit :

Artikel 1.Aan het artikel 14 van het ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het getal « 400 » vervangen door het getal « 461 »; 2° aan § 1 wordt volgende bepaling toegevoegd : « Het totale tongquotum in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) dat gereserveerd is voor de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW, bedraagt voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 856 ton.

Als dat quotum is opgebruikt, is het voor die vissersvaartuigen tot en met 31 december 2013 verboden nog tong aan te voeren uit de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium). » 3° in § 2 wordt het getal « 50 » vervangen door het getal « 65 »;4° in § 3 wordt het getal « 35 » vervangen door het getal « 45 »; 5° § 3 wordt aangevuld met een volgend lid : « Van 1 juli 2013 tot en met 31 oktober 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden, die gelijk is aan 4500 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 18 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. »

Art. 2.Aan het artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013202411 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het getal « 800 » vervangen door het getal « 872 » en het getal « 4537 » vervangen door het getal « 4939 »;2° in § 2 wordt het getal « 200 » vervangen door het getal « 250 »; 3° § 3 wordt aangevuld met een tweede lid : « Van 1 juli 2013 tot en met 31 oktober 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 185 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. »

Art. 3.Aan het artikel 16 § 3 van hetzelfde besluit, wordt volgende bepaling toegevoegd : « Van 1 juli 2013 tot en met 31 oktober 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 7 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig uitgedrukt in kW. In afwijking met vorig lid wordt voor de vaartuigen, die niet voorkomen op de lijst « Visvergunningen Golf van Gascogne 2013 » zoals bepaald in artikel 21, de hoeveelheid verlaagd met een hoeveelheid van 3 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig uitgedrukt in kW. »

Art. 4.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de § 1 wordt aangevuld met een tweede lid : « Van 1 juli 2013 tot en met 31 oktober 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden VIIh,j,k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 5 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. » 2° de § 2 wordt aangevuld met een tweede lid : « Van 1 juli 2013 tot en met 31 oktober 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden VIIh,j,k voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de scholvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 1 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. »

Art. 5.In het artikel 18 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het getal « 100 » vervangen door het getal « 131 » en het getal « 565 » door het getal « 743 » 2° § 2 wordt aangevuld met een tweede lid : « Eigenaars van vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW kunnen een toewijzing van vangstmogelijkheden voor de kabeljauw uit de i.c.e.s.-gebieden II, IV in functie van het motorvermogen in toepassing van § 4, lid 2, aanvragen. Daartoe dienen ze voor 15 juli 2013 een verzoek bij de dienst in te brengen. Indien er geen geldige aanvraag wordt ingediend, is artikel 24 van toepassing. » 3° § 4 wordt aangevuld met een tweede lid : « Vanaf 1 juli 2013 tot en met 31 oktober 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden, die gelijk is aan 3 000 kg verhoogd met een hoeveelheid die gelijk is aan 16 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW. »

Art. 6.In het artikel 24 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan § 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder, en dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden. » 2° aan § 2 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW, en dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 600 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden. » 3° aan § 3 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 is het in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2013 niet is uitgerust met de boomkor, verboden bij de kabeljauwvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 700 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen gerealiseerd tijdens die zeereis in de desbetreffende i.c.e.s.-gebieden. » 4° in § 6 lid 1 wordt het woord « vissersvaartuigen » vervangen door de woorden « vissersvaartuigen in de periode »;5° in § 6 lid 2 worden de woorden « 30 juni » vervangen door de woorden « 31 december » en het getal « 200 » vervangen door het getal « 240 ».

Art. 7.In het artikel 27 § 8 vierde lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2013 pub. 03/05/2013 numac 2013202411 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, worden met ingang van 1 juli 2013 de woorden « 60 % van het quotum » vervangen door de woorden « 75 % van het quotum vóór 30 september 2013 ».

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2014.

Brussel, 1 juli 2013.

De Vlaamse minister voor Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^