Ministerieel Besluit van 01 juni 2017
gepubliceerd op 07 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaar

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017012577
pub.
07/07/2017
prom.
01/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012577

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


1 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 3° en § 2, 2° et 3°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;

Gelet op het voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 24 november 2016;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 12 december 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 31 januari 2017;

Gelet op het advies 61.079/2 van de Raad van State, gegeven op 29 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 maart 2017, worden in het hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" de volgende wijzigingen aangebracht in het opschrift "L.3.1.4. Centromedullaire nagel voor lidmaatverlenging" : 1° De verstrekking 167952-167963 wordt geschrapt; 2° De verstrekking 167974-167985 en zijn vergoedingsmodaliteiten worden vervangen als volgt : "167974-167985 Samengestelde, telescopische, centromedullaire nagel (die zich verlengt als het bot groeit)

Catégorie de remboursement : I.E.a

Liste nominative : 34212

Vergoedingscategorie : I.E.a

Nominatieve lijst : 34212

Base de remboursement € 3498,00

Marge de sécurité (%) /

Intervention personnelle (%) 0,00%

Vergoedingsbasis € 3498,00

Veiligheidsgrens (%) /

Persoonlijk aandeel (%) 0,00%

Prix plafond/ maximum /

Marge de sécurité (€) /

Intervention personnelle (€) 0,00€

Plafond-/ maximum prijs /

Veiligheidsgrens (€) /

Persoonlijk aandeel (€) 0,00€

Montant du remboursement € 3498,00

Vergoedingsbedrag € 3498,00

Condition de remboursement : / ";

Vergoedingsvoorwaarde : /";


Art. 2.In de Nominatieve lijsten, gevoegd als bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 maart 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de nominatieve lijst 34211 behorende bij de verstrekking 167952-167963 wordt geschrapt;2° de nominatieve lijst 34212 behorende bij de verstrekking 167974-167985, die als bijlage is gevoegd bij dit besluit, wordt aangepast;

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 1 juni 2017.

M. DE BLOCK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^