Ministerieel Besluit van 01 oktober 2018
gepubliceerd op 26 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van bepaalde documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B,

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018014896
pub.
26/11/2018
prom.
01/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014896

WAALSE OVERHEIDSDIENST


1 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van bepaalde documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, en het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor de erkenning van rijscholen voor motorvoertuigen


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, de artikelen 21, 23, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wetten van 29 februari 1984 en 18 juli 1990 en 47, vervangen bij de wet van 9 juli 1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, de artikelen 25, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 20 juli 2017 en 24 mei 2018 en 32, § 5, tweede lid, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, artikel 23, § 6, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2018 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, artikel 7/1, § 2, vijfde lid, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd bij het koninklijk b sluiten tot vaststelling van de modellen van bepaalde documenten bedoeld bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen ;

Gelet op het verslag van 24 juli 2018, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen gericht aan de Raad van State op 3 augustus 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is uitgebracht binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Het model van het getuigschrift van theoretisch of praktisch onderricht, bedoeld in artikel 23, § 6, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor de erkenning van rijscholen voor motorvoertuigen, wordt vastgesteld overeenkomstig het model in bijlage 1.

Art. 2.Het model van het bekwaamheidsgetuigschrift, bedoeld in artikel 25, § 6, zesde lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, wordt bepaald overeenkomstig het model in bijlage 2.

Art. 3.§ 1. Het model van het getuigschrift betreffende de aanvraag tot deelname aan het theoretisch examen in bijzondere zitting, bedoeld in artikel 32, § 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, wordt vastgesteld overeenkomstig het model in bijlage 3. § 2. Het model van het getuigschrift betreffende de aanvraag tot deelname aan de risicoperceptietest in bijzondere zitting, bedoeld in artikel 25, § 10, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, wordt vastgesteld overeenkomstig het model in bijlage 3. § 3. De getuigschriften bedoeld in de paragrafen 1 en 2, worden ingevuld door een psycho-medisch-sociaal centrum, een speciale onderwijsinstelling, een waarnemings- en begeleidingscentrum of een centrum voor beroepskeuzevoorlichting.

De getuigschriften bedoeld in de paragrafen 1 en 2 worden eveneens ingevuld door een instelling, vereniging of centrum zonder winstoogmerk, vereniging of centrum voor de integratie en alfabetisering van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst die over onvoldoende intellectuele vermogens of alfabetiseringsniveau beschikken en die in een register zijn opgenomen door het directoraat-generaal dat binnen de Waalse overheidsdienst belast is met de organisatie van de examencentra voor rijbewijzen.

Art. 4.Het model van het slaagattest voor het theoretisch examen, bedoeld in artikel 25, § 4, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, wordt vastgesteld overeenkomstig het model in bijlage 4.

Art. 5.Het model van het slaagattest voor de risicoperceptietest, bedoeld in artikel 25, § 7, zesde lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, wordt vastgesteld overeenkomstig het model in bijlage 5.

Art. 6.Het model van het getuigschrift betreffende de opleiding en de kandidaat en van zijn gids(en), bedoeld in artikel 7/1, § 2, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 10 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/03/2006 pub. 20/03/2006 numac 2006003194 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende koolzaadolie gebruikt als motorbrandstof type koninklijk besluit prom. 10/03/2006 pub. 05/04/2006 numac 2006000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijzigi type koninklijk besluit prom. 10/03/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de vereffening van de jaarlijkse rijkstoelage voor het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten betreffende het rijbewijs, wordt bepaald overeenkomstig het model in bijlage 6.

Art. 7.Artikel 13 en de bijlagen 13-1 en 13-2 van het ministerieel besluit van 30 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd bij het koninklijk b sluiten tot vaststelling van de modellen van bepaalde documenten bedoeld bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, worden opgeheven.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking op 1 juli 2018.

Namen, 1 oktober 2018.

C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2018 tot vaststelling van de modellen van bepaalde documenten bedoeld bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B sluiten betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, en het koninklijk besluit van 11 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen sluiten betreffende de voorwaarden voor de erkenning van rijscholen voor motorvoertuigen.

Namen, 1 oktober 2018.

C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^