Ministerieel Besluit van 01 september 1997
gepubliceerd op 13 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1997002088
pub.
13/09/1997
prom.
01/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 1997. Ministerieel besluit houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaaar nut, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 september 1994 en 10 april 1995, inzonderheid op de artikelen 1, § 1, VII, 2°, en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 oktober 1996 houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen toepasselijk op de rijksambtenaren;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de personeelsleden van de Regie der Gebouwen titularis kunnen zijn;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1997 tot vaststelling van de personeelsformaties van de Regie der Gebouwen;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op het advies van de Vaste Wervingssecretaris;

Gelet op het advies van de Directieraad;

Gelet op het protocol nr. 72/7 van 15 juli 1997 van het Sector-comité I « Algemeen bestuur »;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is het personeelsreglement van de Regie der Gebouwen zonder verwijl aan te passen aan de nieuwe functionele personeelsformatie teneinde de integrale afhandeling van de algemene herziening van de loopbanen mogelijk te maken, Besluit :

Artikel 1.Voor de werving in sommige graden wordt het bezit van de volgende diploma's voorgeschreven : Architect : - diploma van architect of burgerlijk ingenieur-architect;

Landmeter-expert onroerende goederen : - diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen;

Landschapsdeskundige : - diploma van gegradueerde landschaps- en tuinarchitectuur;

Maatschappelijk assistent : - einddiploma of getuigschrift van maatschappelijk assistent bepaald in artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 19 september 1967 betreffende het administratief statuut en de bezoldiging van sommige ambtenaren in de rijksbesturen, die belast zijn met ambten in verband met bijstand en hygiëne;

Technisch assistent : - diploma van kandidaat burgerlijk ingenieur, van kandidaat burgerlijk ingenieur-architect, van kandidaat-architect, van gegradueerde in bouw, van gegradueerde architect-assistent, van gegradueerde in elektromechanica, van gegradueerde in mechanica, van gegradueerde in meet- en regeltechniek, van gegradueerde in elektriciteit, van gegradueerde in elektronica, van kandidaat industrieel ingenieur of diploma van technisch ingenieur ofwel het getuigschrift uitgereikt na het slagen van de eerste twee studiejaren van de polytechnische afdeling van de Koninklijke Militaire School;

Boekhouder : - diploma van gegradueerde in een afdeling handel of boekhouding, gerangschikt in het hoger onderwijs van het korte type;

Eerstaanwezend technisch helper : - diploma van gegradueerde in een afdeling fotografie.

Art. 2.Onverminderd de voorwaarden inzake de beoordeling, anciënniteit en sollicitatie vereist voor een bevordering door verhoging in graad of voor een verandering van graad vindt de benoeming in elk van de graden waarvan de personeelsleden die deel uitmaken van de Regie titularis kunnen zijn, plaats onder de voorwaarden vermeld in de hierbij gevoegde tabel.

Art. 3.§ 1. De werving in, de verandering van graad en bevordering naar een graad van de hiërarchische reeks van graden voorzien voor de ingenieurs en de industriële ingenieurs in de betrekkingen die zijn gekatalogeerd als behorende tot de groepen « bouw » en « electro » zijn slechts mogelijk voor de houders van één van de volgende diploma's : 1. voor de groep « bouw » : a) ingenieurs : - diploma van burgerlijk bouwkundig ingenieur of burgerlijk ingenieurarchitect, uitgereikt en bekrachtigd volgens de wetten op het toekennen van de academische graden of het getuigschrift afgeleverd aan de geslaagden aan de polytechnische afdeling van de Koninklijke Militaire School die de richting burgerlijke en militaire bouwkunde hebben gevolgd en die de titel mogen voeren van burgerlijk ingenieur ofwel het diploma van burgerlijk elektrotechnisch ingenieur of van burgerlijk elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur of burgerlijk werktuigkundig ingenieur (wettelijke graad) samen met het wetenschappelijk diploma van één van de twee voormelde academische graden.b) industrieel ingenieurs : - diploma van industrieel ingenieur, in de specialiteit bouwkunde of landmeten, uitgereikt overeenkomstig de wet van 18 februari 1977 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs en inzonderheid van het technisch hoger en het agrarisch onderwijs van het lange type, of een met dat van industrieel ingenieur gelijkgesteld diploma overeenkomstig de voornoemde wet, in de volgende specialiteiten : - bouwkunde; - landmeten. 2. voor de groep « electro » : a) ingenieurs : - diploma van burgerlijk electrotechnisch ingenieur of van burgerlijk electrotechnisch-werktuigkundig ingenieur of burgerlijk werktuigkundig ingenieur of het getuigschrift afgeleverd aan de geslaagden aan de polytechnische afdeling van de Koninklijke Militaire School die de richting die overeenkomt met één van deze specialiteiten hebben gevolgd en die de titel mogen voeren van burgerlijk ingenieur ofwel het diploma van burgerlijk bouwkundig ingenieur (wettelijke graad) samen met het wetenschappelijk diploma van één van de drie voormelde academische graden.b) industrieel ingenieurs : - diploma van industrieel ingenieur uitgereikt overeenkomstig de wet van 18 februari 1977 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs en inzonderheid van het technisch hoger en het agrarisch onderwijs van het lange type, of een met dat van industrieel ingenieur gelijkgesteld diploma overeenkomstig de voornoemde wet, in de volgende specialiteit : - elektriciteit; - mechanica; - elektromechanica; - elektronica. § 2. In afwijking van § 1, worden de personeelsleden, in dienst op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, titularis van één van de hiervoor bedoelde statutaire graden, in het bezit van een diploma in een andere specialiteit dan die vermeld in § 1, door de Directieraad in één van de groepen « bouw » of « electro » ingedeeld.

De Directieraad kan daarenboven de ambtenaren, titularis van één van de hierboven bedoelde graden die in het bezit zijn van een diploma in categorie, omwille van hun ervaring, toch toegang geven tot de betrekkingen van de andere groep. Een ambtenaar kan nochtans enkel toegang hebben, op hetzelfde moment, tot de betrekking van één van de twee groepen. § 3. De beslissingen van de Directieraad worden medegedeeld aan de betrokken personeelsleden die over een termijn van 10 dagen beschikken die ingaat de eerste werkdag die de kennisgeving aan de betrokkene volgt om een bezwaarschrift in te dienen bij de Directieraad. De Directieraad doet binnen de 15 dagen uitspraak omtrent de ingediende bezwaren. § 4. De eventuele aanduiding van de groep « bouw » of « electro » geschiedt in het verdelingsbesluit van de personeelsformatie dat door de Minister wordt opgesteld op voorstel van de Directeur-generaal.

Art. 4.De inrichting van het examen voor verhoging in graad voor de toegang tot de graden van werkmeester en hoofdtechnisch-adjunct wordt uitgevoerd door het Vast Wervingssecretariaat na opdracht van de Minister op voorstel van de Directeur-generaal.

Art. 5.Een commissie, waarvan de leden worden aangewezen door de Directeur-generaal van de Regie der Gebouwen, is belast met de in bijlage voorgeschreven onderzoeken naar de beroepsbekwaamheid voor de toekenning van sommige graden door verandering van graad, waarvan de organisatie is opgedragen aan de Vormingsdienst. De Directeur-generaal stelt het werkingsreglement op van de commissie, na advies van het tussenoverlegcomité.

Art. 6.§ 1. De Directeur-generaal van de Regie der Gebouwen brengt de vacature van alle door verandering van graad of door bevordering toe te wijzen betrekkingen ter kennis van de ambtenaren van niveau 1 die kunnen worden benoemd. De kennisgeving geschiedt bij middel van een naar de woonplaats der ambtenaren verzonden aangetekende brief. § 2. De sollicitaties dienen te worden ingediend bij middel van een naar de Directeur-generaal van de Regie der Gebouwen verzonden aangetekende brief binnen een termijn van 10 werkdagen die ingaat op de eerste werkdag volgend op die waarop de bekendmaking van de vacante betrekking aan de betrokkene werd overhandigd of door de post is aangeboden. Wanneer de laatste dag van de termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de volgende werkdag.

De datum van inschrijving van de aangetekende brief bij de post geldt als de datum van indiening der sollicitaties. § 3. Het is de ambtenaren toegestaan bij voorbaat te solliciteren naar elke betrekking die tijdens hun afwezigheid mocht worden open verklaard. Deze sollicitatie is slechts één maand geldig. § 4. De kandidaat dient de sollicitatiebrief te ondertekenen en zijn naam, voornamen en graad erin te vermelden, alsmede de dienst waartoe hij behoort en een uiteenzetting betreffende zijn aanspraken. De kandidaat gebruikt terzake het formulier dat in bijlage van de vakantverklaring van betrekking is gevoegd.

Indien de gegadigde naar verschillende betrekkingen van dezelfde rang solliciteert mag hij de volgorde van voorkeur vermelden.

Art. 7.§ 1. De Directeur-generaal kan de architecten, de burgerlijke ingenieurs of de industrieel ingenieurs belast met het beheer van grote justitiepaleizen of van de grote complexen toelaten om de titel van « Conservator » te dragen. § 2. De vakman of de werkmeester met de meeste graadanciënniteit tewerkgesteld in het restaurant van het Residence Palace draagt de titel van « Chefkok ». § 3. De technisch assistenten, de eerstaanwezend technisch assistenten, de technici en de hoofdtechnici die voorheen bekleed waren met een graad van de groep van de controleurs van werken of van de tekenaars mogen de titel dragen van respectievelijk « technisch assistent-controleur », « eerstaanwezend technisch assistent-controleur », « technicus-controleur », « hoofdtechnicus-controleur », « technisch assistent-tekenaar », « eerstaanwezend technisch assistent-tekenaar », « technicus-tekenaar » of « hoofdtechnicus-tekenaar ». § 4. De architecten, de ingenieurs, de industriële ingenieurs, de adjunct-adviseurs, de informatici en de werkmeesters die voorheen bekleed waren met de geschrapte graden van architect-hoofd van dienst, eerstaanwezend architect, eerstaanwezend ingenieur-hoofd van dienst eerstaanwezend ingenieur, industrieel ingenieur-hoofd van dienst, eerstaanwezend industrieel ingenieur, adjunct-adviseur-hoofd van dienst, informaticus-deskundige en van opperwerkmeesters, mogen de titel dragen van hun oude geschrapte graad.

Art. 8.Het ministerieel besluit van 28 juni 1991 houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen wordt opgeheven.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1997.

Brussel, 1 september 1997.

A. FLAHAUT Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage 2. - Vlakke loopbaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^