Ministerieel Besluit van 01 september 1997
gepubliceerd op 17 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 40 en programma 09 van organisatieafdeling 41 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1997027527
pub.
17/10/1997
prom.
01/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 1997. Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 40 en programma 09 van organisatieafdeling 41 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997


De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 1996 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op het decreet van 18 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997027565 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 augustus 1997;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de herschatte prefinanciering van de bouw- en aankooppremies voor sociale woningen op basis van de door de financiële instellingen verstrekte afrekeningen een tekort aan kredieten aan het licht brengt;

Overwegende dat kredieten naar basisallocatie 53.02 van programma 09 van organisatieafdeling 41 overgedragen moeten worden met het oog op de budgettaire regulering van de via voorschotten op 31 juli aan BACOB C.V. en CERA C.V. betaalde bedragen, Besluit :

Artikel 1.Er worden kredieten ten belope van 20,0 miljoen frank overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 40 naar programma 09 van organisatieafdeling 41.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01, organisatieafdeling 40, en van programma 09, organisatieafdeling 41, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997 wordt gewijzigd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 september 1997.

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^