Ministerieel Besluit van 02 april 2001
gepubliceerd op 28 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Adviescommissie inzake de vergoeding voor reprografie

bron
ministerie van justitie
numac
2001009317
pub.
28/04/2001
prom.
02/04/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Adviescommissie inzake de vergoeding voor reprografie (1)


De Minister van Justitie, Gelet op de artikelen 59 tot 61 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;

Gelet op artikel 27, § 1, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd;

Overwegende dat artikel 27, § 1, van voormeld koninklijk besluit voorziet dat bij het Ministerie van Justitie een adviescommissie van de betrokken milieus wordt ingesteld;

Overwegende dat de commissie wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Minister en bestaat daarnaast uit personen aangewezen door de beheersvennootschap, door organisaties die de bijdrageplichtigen vertegenwoordigen, door organisaties die de dealers in apparaten, ongeacht of zij groothandelaar of kleinhandelaar zijn, vertegenwoordigen, alsmede door organisaties die de vergoedingsplichtigen vertegenwoordigen;

Overwegende dat de organisaties die de leden van de commissie mogen aanwijzen alsmede het aantal personen dat de beheersvennootschap en iedere organisatie kunnen aanwijzen, worden door de Minister tot wiens bevoegdheid het auteursrecht behoort, vastgesteld, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 1° de beheersvennootschap: de vennootschap die krachtens artikel 61, vierde lid van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten belast is met de inning en de verdeling van de vergoeding voor reprografie;2° de Raadgevende Commissie: de Raadgevende Commissie van de betrokken milieus bedoeld in artikel 27, § 1, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd.

Art. 2.De beheersvennootschap mag maximum tien personen in de Raadgevende Commissie aanduiden.

Art. 3.De organisaties die de bijdrageplichtigen of de groot- of kleinhandelaars van apparaten vertegenwoordigen, zijn : 1. Belgische Kamer voor Kantoormachines (BKK) te 1200 Brussel;2. Fabrimétal te 1030 Brussel. Elke in het vorige lid bedoelde organisatie mag maximum drie personen in de Raadgevende Commissie aanduiden.

Art. 4.De organisaties die de vergoedingsplichtigen vertegenwoordigen zijn : 1. Vlaamse Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), v.z.w. te 1040 Brussel; 2. Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), instelling van openbaar nut te 1000 Brussel;3. Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) te 1000 Brussel;4. Nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek te 1000 Brussel; 5. Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communauté Française et Germanophone (SeGEC), v.z.w. te 1040 Brussel; 6. Verbond van Belgische ondernemingen (VBO) te 1000 Brussel; 7. Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), v.z.w. te 1000 Brussel; 8. Nationale federatie der unies van de middenstand (UCM), v.z.w. te 1030 Brussel; 9. Liberaal verbond voor zelfstandigen (LVZ), v.z.w. te 1081 Brussel; 10. Confédération des employeurs des secteurs sportif & socioculturel (CESSoC), v.z.w. te 1050 Brussel; 11. Federatie van werkgevers van sociaal-cultureel werk (FWSCW), v.z.w. te 1000 Brussel; 12. De Vlaamse Gemeenschap;13. De Franse Gemeenschap;14. De Duitstalige Gemeenschap;15. Het Waalse Gewest;16. Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;17. De Federale Staat; 18. Unie van steden en gemeenten van België, v.z.w. te 1040 Brussel.

Elke in het vorig lid bedoelde organisatie mag maximum drie personen in de Raadgevende Commissie aanduiden.

Brussel, 2 april 2001.

De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juni 1994, err.Belgisch Staatsblad van 22 november 1994), zoals gewijzigd door de wet van 3 april 1995 (Belgisch Staatsblad van 29 april 1995) en de wet van 30 augustus 1998 (Belgisch Staatsblad van 14 november 1998).

Koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd (Belgisch Staatsblad van 7 november 1997).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^