Ministerieel Besluit van 02 april 2001
gepubliceerd op 15 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 05 van de organisatieafdelingen 13 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027269
pub.
15/05/2001
prom.
02/04/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2001. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 05 van de organisatieafdelingen 13 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare werken, De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 14 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 maart 2001;

Overwegende dat gesplitste kredieten naar programma 02 van organisatieafdeling 13 overgedragen moeten worden om de ordonnanceringskredieten van de betrokken basisallocaties door middel van Europese medefinancieringen (vorige programmeringen) aan te passen waaronder drie basisallocaties met een gewijzigde tekst als volgt : - basisallocatie 12.04 "Studieovereenkomsten en dienstcontracten. - Medefinanciering EG Doelstelling 1"; - basisallocatie 52.02 "Toelagen aan de niet-openbare sector. - Medefinanciering EG Doelstelling 1"; - basisallocatie 73.02 "Inrichting of aanleg door het Waalse Gewest van staatsnatuurreservaten, van openbare groene ruimten.

Medefinanciering EG Doelstelling 1", Besluiten :

Artikel 1.Er worden gesplitste kredieten ten belope van 76,5 miljoen BEF als ordonnanceringskredieten overgedragen van de programma's 02 en 05 van de organisatieafdelingen 13 en 19 naar programma 02 van organisatieafdeling 13.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02 en 05 van de organisatieafdelingen 13 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 wordt gewijzigd als volgt : (miljoen BEF) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 2 april 2001.

M. DAERDEN J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^