Ministerieel Besluit van 02 april 2007
gepubliceerd op 27 april 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling

bron
vlaamse overheid
numac
2007035588
pub.
27/04/2007
prom.
02/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoor sluiten betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid


De Vlaamse Minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid en De Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2007035045 bron vlaamse overheid Decreet houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid;

Gelet op het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2007035045 bron vlaamse overheid Decreet houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot instelling en wijziging van een aantal verordeningen, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1360/2005 van de Commissie van 18 augustus 2005;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2012/2006 van de Raad van 19 december 2006;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad van 20 februari 2006;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2013/2006 van de Raad van 16 december 2006;

Gelet op Verordening (EG) nr. 795/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2002/2006 van de Commissie van 21 december 2006;

Gelet op Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2025/2006 van de Commissie van 22 december 2006;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IVbis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1679/2006 van de Commissie van 14 november 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en bepaalde gebonden steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, 8 september 2006 en 9 februari 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoor sluiten betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 juni 2006 en 19 januari 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 februari 2007;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, motiveerd door de omstandigheid dat de modaliteiten en het model van de verzamelaanvraag zo spoedig mogelijk moeten worden vastgesteld teneinde de uitvoering van het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2007035045 bron vlaamse overheid Decreet houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid niet te vertragen en de landbouwers daarvan in kennis te stellen; dat in artikel 11, 2 van Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie is bepaald dat de verzamelaanvraag door de landbouwers wordt ingediend uiterlijk op een door de lidstaten vast te stellen datum die niet later is dan 15 mei; dat in Vlaanderen de uiterste indieningdatum van de verzamelaanvraag is voorzien op 2 mei 2007 en dat de landbouwers over een redelijke termijn moeten beschikken om het formulier in te vullen en om desgevallend hun beroepsorganisatie of landbouwconsulenten te raadplegen; dat daartoe de verzendingsdatum van de verzamelaanvraag naar circa 40.000 landbouwers aanvankelijk was voorzien op 15 februari 2007; dat deze verzendingsdatum is verdaagd en is vastgesteld op 15 maart 2007.

Gelet op het advies 42.530/3 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluiten :

Artikel 1.§ 1. In artikel 1, § 1, van het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoor sluiten betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 juni 2006, worden punt 2°, 3° en 4° vervangen door wat volgt : « 2° de buitendienst : de provinciaal bevoegde dienst van de bevoegde instantie; 3° de landbouwer : de landbouwer, vermeld in artikel 2, 7°, van het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2007035045 bron vlaamse overheid Decreet houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid;4° de verzamelaanvraag : de aanvraag vermeld in bijlage IV bij dit besluit en in artikel 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid.

Art. 2.§ 1. In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « Art.2. § 1. Ter uitvoering van artikel 4, § 1, van het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2007035045 bron vlaamse overheid Decreet houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, dient de landbouwer elk oogstjaar de verzamelaanvraag in overeenkomstig artikel 11 tot 15 van Verordening (EG) nr. 796/2004. »; 2° in § 1 wordt aan het tweede lid een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 4° een elektronisch formulier dat door de bevoegde instantie via het e-loket Landbouw en Visserij ter beschikking wordt gesteld.»; 3° in § 1 wordt aan het derde lid, na de laatste zin de volgende zin toegevoegd : « Bij aangiftes via het e-loket Landbouw en Visserij moeten de bewijsstukken nagestuurd worden overeenkomstig de instructies die zijn opgenomen in het elektronische formulier in kwestie.». 4° in § 2, eerste lid, wordt de datum van « 30 april » vervangen door de datum van « 2 mei »;5° In § 2, eerste lid, wordt na de laatste zin de volgende zin toegevoegd : « De bewijsstukken worden ingediend tegen de datum die is opgenomen in bijlage V.».

De « bijlage V » is opgenomen als bijlage 2 bij dit besluit. 6° in § 2 wordt aan het tweede lid de volgende zin toegevoegd : « Als het formulier wordt ingediend via het e-loket, geldt het in de ALV-databank geregistreerde tijdstip van elektronisch ontvangst als indieningsdatum.» 7° een § 4 wordt toegevoegd, die luidt als volgt : « § 4.Voor elk nieuw perceel landbouwgrond of object zoals bedoeld in artikel 23, § 5, 6°, van het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 22/01/2007 numac 2007035045 bron vlaamse overheid Decreet houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, dat de landbouwer in zijn verzamelaanvraag aangeeft, vermeldt hij de aanvangsdatum van ingebruikname. ».

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt bijlage IV vervangen door bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007.

Brussel, 2 april 2007.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Y. LETERME De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, K. PEETERS

Bijlage 1 « Bijlage IV Voorbeeldformulier Verzamelaanvraag 2007 (Artikel 1 van het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoor sluiten betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, zoals gewijzigd bij het besluit van 19 juni 2006.) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 2 april 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoor sluiten betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, zoals gewijzigd bij het besluit van 19 juni 2006.

Brussel 2 april 2007.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Y. LETERME De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, K. PEETERS

Bijlage 2 « Bijlage V Uiterste datums voor het indienen van de bewijsstukken Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld * In te dienen bij de buitendienst van het ALV, afdeling MIB. Indien de documenten tegen ontvangstbewijs op de buitendienst van het ALV, afdeling MIB bezorgd worden, dient dit te gebeuren vóór 17.00 u van de opgegeven uiterste indieningdatum. ** In te dienen bij het hoofdbestuur van ALV, afdeling MIB.eb Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 2 april 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoor sluiten betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, zoals gewijzigd bij het besluit van 19 juni 2006.

Brussel 2 april 2007.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Y. LETERME De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^