Ministerieel Besluit van 02 april 2009
gepubliceerd op 24 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 15 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009203309
pub.
24/07/2009
prom.
02/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2009. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 15 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009


De Minister-President, De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 18 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008027149 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 18/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009027006 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 30.03 en 31.11 van programma 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 21 maart 2008 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van de Programma's Gewestelijke competitiviteit en tewerkstelling en Convergentie 2007-2013, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie;

Hoofdlijn 1 : Oprichting van ondernemingen en creatie van werkgelegenheid;

Maatregel 1.3. : Aan de ondernemingen en entrepreneurschap verleende steundiensten;

Titel : "EQUILIBRE/Incubateurs en économie sociale/Hainaut;

Operator : "ECOMONS";

Basisallocatie : 31.03.15;

Project : "Incubateur en ES - Mons - Borinage - Centre ";

Ordonnanceringskredieten : 157.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1329 G;

Titel : "EQUILIBRE/Incubateurs en économie sociale/Hainaut;

Operator : "ACES";

Basisallocatie : 31.03.15;

Project : "Incubateur en ES - Charleroi";

Ordonnanceringskredieten : 176.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1331 G;

Titel : "EQUILIBRE/Incubateurs en économie sociale/Hainaut;

Operator : "CRES";

Basisallocatie : 31.03.15;

Project : "Incubateurs en ES - Ath - Tournai - Mouscron";

Ordonnanceringskredieten : 77.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1330 G;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Titel : "EQUILIBRE/Challenge CBC Dinant";

Operator : Challenge;

Basisallocatie : 31.11.15;

Project : Werkgelegenheid en beroepsinschakeling;

Ordonnanceringskredieten : 76.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1041 G;

Titel : "Pépinière d'entreprises DESIGN";

Operator : "JOB'In";

Basisallocatie : 31.11.15;

Project : "Pépinière d'entreprises DESIGN";

Ordonnanceringskredieten : 39.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1138 G, Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 525 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 15 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 15 van organisatieafdeling 18 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 18 31.03.15

0

0

-

+ 410

0

410

OA 18 31.11.15

0

0

-

+ 115

0

115

OA 32 01.01.01

295.438

48.538

-

- 525

295.438

48.013


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 2 april 2009.

R. DEMOTTE J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^