Ministerieel Besluit van 02 december 2013
gepubliceerd op 11 maart 2014

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029054
pub.
11/03/2014
prom.
02/12/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/06/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012203737 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten houdende aanstelling van de leden van het Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het decreet van 22 februari 2008 houdende verschillende maatregelen betreffende de organisatie en de werking van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009 tot regeling van de werking van de Regering, inzonderheid op artikel 13, § 1, 10°, a);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2013 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/06/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012203737 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 9 oktober 2012, 7 februari 2013, 25 maart 2013, 24 juni 2013 en 20 september 2013;

Gelet op de voordracht van de « Fédération des Etudiants francophones » (FEF) en door « CSC-Enseignement », Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/06/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012203737 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 9 oktober 2012, 7 februari 2013, 25 maart 2013, 24 juni 2013 en 20 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° bij punt 7, wordt b) vervangen door "b) de heer Merlin GEVERS (FEF);plaatsvervangster Mevr. Barbara BUTERA (FEF);"; 2° bij punt 7, wordt c) vervangen door "c) de heer Samuel DESGUIN (FEF);plaatsvervanger de heer Basile DAGNELIE (FEF)."; 3° bij punt 8, wordt b) vervangen door "b) de heer B.STOFFEN (CSC); plaatsvervanger de heer J. PALANGE (CSC);".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 2 december 2013.

De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^