Ministerieel Besluit van 02 december 2014
gepubliceerd op 17 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methodes voor het jaar 2015

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029769
pub.
17/12/2014
prom.
02/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methodes voor het jaar 2015


De Minister van Sport, Gelet op het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 december 2011 tot uitvoering van het decreet betreffende de strijd tegen doping, artikel 2;

Gelet op het advies nr. 56.823/4 van de Raad van State, gegeven op 26 november 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid met de hierna volgende redenen omkleed : Overwegende dat artikel 7 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping aan de Regering oplegt, binnen de drie maanden na hun aanneming door het WADA, de lijst van de verboden producten en methodes en de mogelijke aanpassingen bij besluit vast te stellen;

Overwegende dat het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 december 2011 tot uitvoering van het decreet betreffende de strijd tegen doping, in zijn artikel 2, de Minister belast met de strijd tegen doping ertoe machtigt deze lijst te bepalen;

Overwegende dat de internationale normen betreffende de lijst van de verboden producten en methodes voor het jaar 2015 door het uitvoerend comité van het WADA op 20 september 2014 aangenomen werden;

Overwegende dat deze lijst daarna aangenomen werd, op 5 november 2014, door de Monitoring groep ingesteld door de Anti-doping Conventie van de Raad van Europa van 16 november 1989;

Overwegende dat deze lijst in werking moet treden op 1 januari 2015;

Overwegende dat, derhalve, de dringende noodzakelijkheid verantwoord is door het feit dat dit ministerieel besluit op 1 januari 2015 in werking moet treden en dat er vóór deze datum zowel voor de juridische zekerheid als voor de perfecte informatie van sporters omtrent de als doping beschouwde, en, daarom, vanaf 1 januari 2015 verboden, producten en methodes, gezorgd dient te worden, Besluit :

Artikel 1.De lijst van de verboden stoffen en methodes bedoeld bij artikel 7 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping, wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Brussel, 2 december 2014.

De Minister van Sport, R. COLLIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^