Ministerieel Besluit van 02 december 2014
gepubliceerd op 18 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014206704
pub.
18/12/2014
prom.
02/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen"


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 1 februari 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord sluiten houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, de artikelen 21, 23 en 25, gewijzigd bij de wet van 12 april 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012203551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de plaatsvervangende leden van de Commissie "Ondernemingsplannen" sluiten tot benoeming van de plaatsvervangende leden van de Commissie "Ondernemingsplannen";

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat een lid van deze commissie te vervangen;

Gelet op de voordracht gedaan door één van de representatieve werknemersorganisaties die in de Nationale Arbeidsraad zetelen, Besluit :

Artikel 1.De heer Koen MEESTERS, te Leuven, wordt, als vertegenwoordiger van één van de representatieve werknemersorganisaties, tot plaatsvervangend lid benoemd van de Commissie "Ondernemingsplannen", ter vervanging van mevrouw Ann VAN LAER, te Zandhoven, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de datum van kennisgeving aan de belanghebbende.

Brussel, 2 december 2014.

Kris PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^