Ministerieel Besluit van 02 februari 2015
gepubliceerd op 13 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031138
pub.
13/03/2015
prom.
02/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de wet van 3 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein aan de ambtenaren-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Economie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 40, § 1;

Gelet op de wet van 3 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, de artikelen 5, 8°, en 10;

Overwegende de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, VI, 8° ;

Overwegende de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 21/08/2006 numac 2006031395 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak sluiten betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiële actoren sluiten betreffende de financiële actoren;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de artikelen 23 en 24;

Overwegende dat de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Economie bepaalde van zijn bevoegdheden aangaande het economisch beleid kan delegeren aan de ambtenaren-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;

Overwegende dat de Minister de ambtenaren-generaal kan machtigen om die bevoegdheden verder te delegeren en te laten subdelegeren aan vastbenoemde en contractuele ambtenaren die onderworpen zijn aan hun hiërarchisch gezag, op voorwaarde dat zij hiervan kennis geven;

Overwegende dat voor een doelmatige, klantvriendelijke en slagvaardige vervulling van de opdrachten, de delegatie van beslissings- en tekenbevoegdheden op operationeel vlak aan de ambtenaren-generaal onontbeerlijk is;

Overwegende dat het om dezelfde redenen aangewezen is voor de ambtenaren-generaal om de hun gedelegeerde bevoegdheden te subdelegeren, tot op het meest functionele niveau;

Overwegende dat de gedelegeerde beslissingen steeds genomen moeten worden binnen de perken en met inachtneming van de voorwaarden en nadere regels zoals vastgelegd in de desbetreffende reglementering die door de Brussels Hoofdstedelijke Regering is uitgevaardigd, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de Algemene Directie, de Directie Steun aan Ondernemingen, de Directie Financiële Coördinatie en de Dienst Economie van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, belast met de uitvoering van de bevoegdheden inzake de economie, als bedoeld in artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals tot op heden gewijzigd.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "de Directeur-generaal" : de Directeur-generaal van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;2° "de wet van 3 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten" : de wet van 3 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein;3° "vergoeding" : de inkomenscompensatievergoeding als bedoeld in artikel 8 van de wet van 3 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten;4° "het besluit van 25 maart 1999" : het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 3.Voor de beslissing van toekenning of weigering van vergoedingen ter uitvoering en met toepassing van de wet van 3 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten, alsook voor de briefwisseling aangaande die verrichtingen, wordt delegatie van bevoegdheid en handtekening verleend aan de Directeur-generaal, voor zover de financiële steun een bedrag van 100.000 euro niet overschrijdt.

Art. 4.Voor de vastlegging en de vereffening van kredieten die bestemd zijn voor de uitvoering en de toepassing van de wet van 3 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten, alsook voor de briefwisseling aangaande die verrichtingen, wordt delegatie van bevoegdheid en handtekening verleend aan de Directeur-generaal, zonder beperking van het bedrag.

Art. 5.Voor de weigering van de aanvragen of van de vereffening van de toegekende vergoeding wegens onontvankelijkheid of ongegrondheid krachtens de wet van 3 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten, alsook voor de briefwisseling aangaande die verrichtingen, wordt delegatie van bevoegdheid en handtekening verleend aan de Directeur-generaal, zonder beperking van het bedrag.

Art. 6.De bij dit besluit aan de Directeur-generaal verleende delegaties worden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van het besluit van 25 maart 1999, tevens verleend aan de ambtenaar die met de waarneming van het ambt van de titularis is belast of die hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.

In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst de betrokken ambtenaar, boven de vermelding van zijn graad en handtekening, de formule "voor de Directeur-generaal, afwezig".

Art. 7.De delegaties als bedoeld in dit besluit blijven overeenkomstig van toepassing, indien de wet van 3 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein sluiten wordt gewijzigd, aangevuld of vervangen.

Art. 8.De Directeur-generaal die gebruik maakt van de bij dit besluit gedelegeerde bevoegdheden, plaatst boven de vermelding van zijn graad en handtekening, de formule "Namens de Minister".

Art. 9.De bij dit besluit gedelegeerde bevoegdheden worden eveneens verleend aan alle hiërarchische meerderen van de Directeur-generaal.

Art. 10.De Directeur-generaal is gemachtigd om de bij dit besluit aan hem verleende delegaties, overeenkomstig de bepalingen van het besluit van 25 maart 1999, volledig of gedeeltelijk te delegeren.

De delegatie gebeurt door middel van een geschreven akte die door de Directeur-generaal onverwijld aan de Minister bevoegd voor Economie, de Minister bevoegd voor Financiën en Begroting, de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken en het Rekenhof wordt meegedeeld.

Art. 11.De gedelegeerde bevoegdheden als bedoeld in dit besluit worden toegekend onder voorbehoud van het evocatierecht van de Minister bevoegd voor Economie.

Art. 12.Er zal maandelijks ter informatie een verslag opgestuurd worden aan de minister met betrekking tot de opvolging van de dossiers die ingediend worden bij de administratie.

Art. 13.De Directeur-generaal maakt onverwijld dit besluit aan de Minister bevoegd voor Financiën en Begroting en aan de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken over, alsook aan het Rekenhof.

Art. 14.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Brussel, 2 februari 2015.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie, D. GOSUIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^