Ministerieel Besluit van 02 juli 1999
gepubliceerd op 17 september 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit inzake het houden van een grootboek van de schuld van het Waals Gewest in het kader van de lening die gekoppeld is aan de index « Wall 21 »

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027709
pub.
17/09/1999
prom.
02/07/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 JULI 1999. - Ministerieel besluit inzake het houden van een grootboek van de schuld van het Waals Gewest in het kader van de lening die gekoppeld is aan de index « Wall 21 »


De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het decreet van 16 december 1998 houdende de begroting van de ontvangsten van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 december 1996 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/1999 pub. 14/01/1999 numac 1999027015 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van een lening die gekoppeld is aan de index « Wall 21 » sluiten betreffende de uitgifte van een lening die gekoppeld is aan de index "Wall 21", inzonderheid op artikel 4, § 1;

Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de effecten waarin de schuld van de Gemeenschappen en Gewesten wordt belichaamd;

Overwegende dat het Waals Gewest voorzien heeft in de openbare uitgifte van obligaties die de vorm kunnen aannemen van inschrijvingen in het grootboek van de schuld van het Waalse Gewest;

Overwegende dat het juridisch kader ter regeling van het grootboek van de schuld van het Waalse Gewest onverwijld vastgesteld dient te worden, Besluit :

Artikel 1.Voor de openbare, aan de index « Wall 21 » gekoppelde lening waarvan uitgifte werd gedaan op 5 februari 1999 en die op 5 februari 2004 vervalt wordt een grootboek van de schuld van het Waalse Gewest geopend. Intekenformulieren waarop de aanvraag om inschrijving op naam werd ingevuld, worden in het grootboek van de schuld opgenomen.

Art. 2.Het grootboek wordt op elektronische informatiedrager gehouden in het Ministerie van het Waalse Gewest, Afdeling Thesaurie, Directie Financiering, adres : Place de la Wallonie 1, in 5100 Jambes. Door bedoelde directie wordt de dienst van het grootboek waargenomen op de gewone werkuren en dagen.

Art. 3.Houders van een inschrijving op naam of hun vertegenwoordigers wordt een uittreksel van inschrijving afgeleverd. Dat uittreksel wordt opgemaakt volgens het formulier in bijlage bij dit besluit en ondertekend door de leidend ambtenaar van de Afdeling Thesaurie van het Ministerie van het Waalse Gewest.

Art. 4.Aanvragen om omzetting van inschrijvingen op naam in effecten aan toonder zoals voorzien bij artikel 4, § 1, van het ministerieel besluit van 13 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/1999 pub. 14/01/1999 numac 1999027015 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van een lening die gekoppeld is aan de index « Wall 21 » sluiten betreffende de uitgifte van een lening die gekoppeld is aan de index "Wall 21", dienen te worden gericht aan het kantoor van betaling, nl. het Gemeentekrediet N.V.

Art. 5.Dit besluit wordt overgemaakt aan het Rekenhof en aan het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 2 juli 1999.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Bijlage Waals Gewest Openbare lening gekoppeld aan index Wall 21 Uittreksel van inschrijving op grootboek van de schuld van het Waals Gewest Inschrijving op naam nr GL . . . . .. . . . . ..1999, Naam : Adres : Is ingeschreven in het grootboek van de schuld van het Waals Gewest voor een bedrag van . . . . . . . . . .. ter vertegenwoordiging van de lening gekoppeld aan de index Wall 21.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de Minister van Begroting en Financiën, De afgevaardigd ambtenaar, Visum van de Thesaurie Ministerie van het Waalse Gewest Afdeling Thesaurie

Directie Financiering Place de Wallonie 1, 5100 Jambes, Tel. 081/33 34 41.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^