Ministerieel Besluit van 02 juli 2015
gepubliceerd op 17 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de in aanmerking komende ecologie-invest

bron
vlaamse overheid
numac
2015035907
pub.
17/07/2015
prom.
02/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015035907

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


2 JULI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de in aanmerking komende ecologie-investeringen van diepe aardwarmte-installaties


De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 14, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, artikel 17, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juni 2015;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de verschillende steunmaatregelen voor ecologie-investeringen en nuttige groene warmte-installaties op elkaar afgestemd moeten worden, dat deze onduidelijkheid rechtsonzekerheid tot gevolg heeft;

Overwegende dat om die redenen dit besluit dringend in werking moet treden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 17, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt: "10° de ecologie-investeringen in diepe aardwarmte-installaties, met uitzondering van de eerste twee diepe boringen voor de productie- en injectieput van een open hydrothermaal systeem in een vergund volumegebied voor zover een systeem van vergunningen of concessie van toepassing is.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 6 juli 2015.

Brussel, 2 juli 2015.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^