Ministerieel Besluit van 02 juni 1998
gepubliceerd op 26 juni 1998
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 55 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998012425
pub.
26/06/1998
prom.
02/06/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 JUNI 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 55 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (1)


De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1951, 14 februari 1961, 16 april 1963, 11 januari 1967, 10 oktober 1967, de koninklijke besluiten nr 13 van 11 oktober 1978 en nr 28 van 24 maart 1982, de wetten van 22 januari 1985, 30 december 1988, 26 juni 1992, 30 maart 1994, het koninklijk besluit van 14 november 1996 en de wetten van 13 maart 1997 en 13 februari 1998 en op artikel 8, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 79 bis, § 3, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 januari 1997 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1997;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 55, vervangen bij het ministerieel besluit van 4 augustus 1994 en gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 april 1995 en 17 april 1996;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut van sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecöordineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de werkgevers uit de landbouwsector onverwijld dienen op de hoogte gebracht te worden van de modaliteiten en formaliteiten volgens dewelke seizoengebonden activiteiten door werklozen binnen het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap kunnen uitgevoerd worden, rekening houdend met de nabijheid van het seizoen van intense activiteit in de sector, Besluiten :

Artikel 1.In artikel 55 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, vervangen bij het ministerieel besluit van 4 augustus 1994 en gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 april 1995 en 17 april 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in § 2, eerste lid, worden de woorden « land- en » geschrapt; 2°) het artikel wordt aangevuld met een § 3 luidend als volgt : « § 3.-De activiteiten ten behoeve van de landbouwsector zijn de seizoen - en gelegenheidsgebonden activiteiten die verband houden met de landbouwwerkzaamheden in het kader van het zaaien, planten, onkruidwieden, het oogsten of van het veld of de weide weghalen van landbouwopbrengsten. Het betreft uitsluitend manuele arbeid, met uitsluiting van het besturen van landbouwmachines en werken met chemicaliën en pesticiden. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 2 juni 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944. Wet van 14 juli 1951, Belgisch Staatsblad van 16 december 1951.

Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961.

Wet van 16 april 1963, Belgisch Staatsblad van 23 april 1963.

Wet van 11 januari 1967, Belgisch Staatsblad van 14 januari 1967.

Wet van 10 oktober 1967, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967.

Koninklijk besluit nr.13 van 11 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1978.

Koninklijk besluit nr. 28 van 24 maart 1982, Belgisch Staatsblad van 26 maart 1982.

Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985.

Wet van 30 december 1988, Belgisch Staatsblad van 5 januari 1989.

Wet van 26 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992.

Wet van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994.

Wet van 13 maart 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997.

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998.

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991.

Koninklijk besluit van 14 november 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996.

Koninklijk besluit van 27 januari 1997, Belgisch Staatsblad van 12 februari 1997.

Koninklijk besluit van 16 juli 1997, Belgisch Staatsblad van 21 augustus 1997.

Ministerieel besluit van 26 november 1991, Belgisch Staatsblad van 25 januari 1992.

Ministerieel besluit van 4 augustus 1994, Belgisch Staatsblad van 19 augustus 1994.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^