Ministerieel Besluit van 02 juni 1999
gepubliceerd op 03 juni 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwali

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016177
pub.
03/06/1999
prom.
02/06/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 JUNI 1999. - Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op de richtlijn 71/118/EEG inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het handelsverkeer in vers vlees van pluimvee, gewijzigd en bijgewerkt door richtlijn 92/116/EEG van de Raad van 17 december 1992, inzonderheid op het artikel 8, lid 1, sub a, en bijlage I hoofdstuk VI;

Gelet op de richtlijn 92/117/EEG van de Raad van 17 december 1992 inzake maatregelen voor de bescherming tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren en in producten van dierlijke oorsprong teneinde door voedsel overgedragen infecties en vergiftigingen te voorkomen, gewijzigd door richtlijn 92/22/EG van de Raad van 22 april 1997, inzonderheid op artikel 4, lid 1, sub d, en bijlage II;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee, inzonderheid op het artikel 7;

Gelet op de wetten op Raad van State, gegeven op 26 juni 1998 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de omstandigheid dat er op het document voor begeleiding van slachtpluimvee onverwijld een aanvullende verklaring moet worden opgenomen dat het pluimvee niet afkomstig is van een bedrijf waar het pluimvee en de producten in bewarend of in definitief beslag zijn genomen wegens directe of indirecte contaminatie met dioxines, Besluit :

Artikel 1.Onverminderd de bepalingen van artikel 7, §§ 1 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee, wordt het document begeleiding slachtpluimvee bedoeld in artikel 7, § 2, van hetzelfde besluit aangevuld met een punt 4 onder rubriek I, luidend als volgt : « 5. Het hierboven geïdentificeerde pluimvee is niet afkomstig van een bedrijf waar het pluimvee en de producten door de Dienst onder bewarend of definitief beslag werden geplaatst in het bijzonder voor dioxinen. » Op elk exemplaar dat bestemd is om per voertuig te worden afgeleverd, dient de verantwoordelijke naast de hierboven geciteerde verklaring eigenhandig zijn naam, voornaam en datum van vervoer te vermelden en te ondertekenen.

Art. 2.Bijlage II van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee wordt tijdelijk vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 juni 1999.

H. VAN ROMPUY

Bijlage DOCUMENT BEGELEIDING SLACHTPLUIMVEE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 2 juni 1999.

De Vice-Eerste Minister en Minister belast met Landbouw en de K.M.O., H. VAN ROMPUY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^