Ministerieel Besluit van 02 juni 2009
gepubliceerd op 23 september 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve

bron
vlaamse overheid
numac
2009035903
pub.
23/09/2009
prom.
02/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


2 JUNI 2009. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035567 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve sluiten betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve


De Vlaamse Minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1782/2003;

Gelet op verordening (EG) nr. 795/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, het laatst gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1124/2008 van de Commissie van 12 november 2008;

Gelet op verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, het laatst gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1266/2008 van de Commissie van 16 december 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, artikel 6, tweede lid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035567 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve sluiten betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 maart 2009;

Gelet op het advies 46.463/3 van de Raad van State, gegeven op 28 april 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007035567 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve sluiten betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Verordening (EG) nr.1782/2003 » worden telkens vervangen door de woorden « verordening (EG) nr. 73/2009 »; 2° in punt 2° wordt de datum « 2 mei 2007 » vervangen door de datum « 21 april 2008 »;3° in punt 5° wordt de datum « 1 januari 2008 » vervangen door de datum « 1 januari 2009 ».

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/03/2008 pub. 19/03/2008 numac 2008200798 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve sluiten, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 2.De reserve bestaat uit : 1° de in de reserve beschikbare referentiebedragen na de afsluiting van de aanvraagperiode van het voorafgaande campagnejaar;2° de bedragen die overeenkomen met gewone of speciale toeslagrechten die, na het afsluiten van de aanvraagperiode van de voorafgaande campagne, aan de reserve worden geschonken;».

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « De reserve wordt gebruikt om een bedrag toe te kennen aan landbouwers die onder een programma vallen als vermeld in artikel 41, 3, van verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad, en die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4, of die wegens specifieke omstandigheden over minder hectaren dan toeslagrechten beschikken. ».

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 februari 2008 en 4 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In paragraaf 1 wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° hij heeft zich uiterlijk op 1 januari 2009 geïnstalleerd als landbouwer in hoofdberoep.Bij groeperingen van natuurlijke personen voldoet minstens een van de leden aan die voorwaarde. In geval van een rechtspersoon voldoet de zaakvoerder of één van de bestuurders aan die voorwaarde; »; 2° In paragraaf 1 wordt in punt 2° het jaartal « 2008 » vervangen door het jaartal « 2009 »;3° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3.De toeslagrechtenreserve wordt voor 50 % gereserveerd voor landbouwers die zijn gestart vanaf 1 januari 2004 en voor de overige 50 % voor de landbouwers die zijn gestart voor 1 januari 2004. ».

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2009.

Brussel, 2 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^