Ministerieel Besluit van 02 juni 2009
gepubliceerd op 09 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de uitvoering van artikel 72 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009203018
pub.
09/07/2009
prom.
02/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 JUNI 2009. - Ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de uitvoering van artikel 72 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit


De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, inzonderheid op artikel L1315-1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, en inzonderheid op de artikelen 35, § 8, en 91 ervan;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2008 tot aanpassing van het algemeen reglement op de boekhouding in de O.C.M.W.'s;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering, van 6 oktober 2005, tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de Ministers, Besluit : HOOFDSTUK I. - Controles van de begrotingen en begrotingswijzigingen Artikel 1.1. De oorspronkelijke begroting moet onderworpen worden aan navolgende controles : a) in de buitengewone dienst moeten de begrotingsprogramma's een controle uitvoeren over het evenwicht van de begrotingskredieten van ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op eenzelfde buitengewoon ontwerp;b) voor de gewone dienst moeten de boekhoudsoftwares de berekening en het detail van de éénderderegel verstrekken. Art. 1.2. Bij de begrotingswijziging waarbij de resultaten van de rekeningen van het vorige boekjaar ingevoerd worden, dient de software zowel in gewone als in buitengewone dienst ervoor te zorgen dat de kredieten overgedragen op het begrotingsjaar en de over te dragen kredieten, opgenomen op de rekening van het vorige boekjaar, perfect op elkaar aansluiten.

Art. 1.3. De controles bedoeld in artikel 1.1, lid 1, zijn van toepassing op alle begrotingswijzigingen. HOOFDSTUK II. - Controles van de begrotingsrekening Art. 2.1. Vóór het sluiten van de begrotingsrekening dienen de boekhoudsofwares dwingend na te gaan of het saldoverschil van de activa en de passiva en het verschil van de saldi van de lasten en de opbrengsten gelijk zijn. Indien er geen gelijkheid is, moet het sluiten van de rekening verhinderd worden.

Daaraan ondergeschikt dienen de boekhoudsoftwares volgende verificaties mogelijk te maken : a) de afwezigheid van voorlopige verbintenissen, invorderingsrechten en voorlopige vastgestelde rechten;b) het evenwicht van de interne facturatie;c) het overzicht van de overschreden begrotingsenveloppes;d) het overzicht van de begrotingsartikelen met een negatief krediet;e) de gekruiste controles op de begrotingskredieten, namelijk : - gelijkheid tussen het totaal van de gewone opbrengsten van de laatste goedgekeurde begrotingswijziging en het totaal van de kredieten van de balans van de gewone opbrengsten; - gelijkheid tussen het totaal van de buitengewone opbrengsten van de laatste goedgekeurde begrotingswijziging en het totaal van de kredieten van de balans van de buitengewone opbrengsten; - gelijkheid tussen het totaal van de gewone uitgaven van de laatste goedgekeurde begrotingswijziging en het totaal van de kredieten van de balans van de gewone uitgaven; - gelijkheid tussen het totaal van de buitengewone uitgaven van de laatste goedgekeurde begrotingswijziging en het totaal van de kredieten van de balans van de buitengewone uitgaven; f) de overeenkomst tussen de begrotingsboekhouding en de gewone boekhouding (zie bijlage). Art. 2.2. Na het sluiten van de begrotingsrekening dient de software het volgende na te gaan : a) de gelijkheid tussen de begrotingskredieten van de rekening en die van de laatste goedgekeurde begrotingswijziging;b) de overname van de zowel gewone als buitengewone boekhoudresultaten van het vorige boekjaar in de "vorige boekjaren" op de rekening van het gesloten boekjaar;c) de gelijkheid tussen de nettorechten op de begrotingsrekening en het totaal van de netto-opbrengstrechten op het begrotingsjournaal, evenals de gelijkheid van het totaal van de vastleggingen op de begrotingsrekening en het totaal van de vastleggingen van uitgaven op het begrotingsjournaal, evenals de gelijkheid van het totaal van de toerekeningen van uitgaven op de begrotingsrekening met het totaal van de toerekeningen van uitgaven op het begrotingsjournaal. HOOFDSTUK III. - Controles van de algemene comptabiliteit Afdeling 1. - Voor het sluiten

Art. 3.1.1. Vóór het sluiten van de begrotingsrekening, dient de boekhoudsofware dwingend na te gaan of de gelijkheid tussen het saldoverschil van de activa en de passiva en het verschil van de saldi van de lasten en de opbrengsten in stand gehouden wordt. Indien er geen gelijkheid is, moet het sluiten van de rekening verhinderd worden.

Daarnaast wordt de samenhang van de algemene boekhouding vastgesteld door de controle van de gelijkheid tussen de debet- en de kredietsaldi van de balans van de algemene rekeningen en de debet- en kredietsaldi van de bijzondere rekeningen waarin die algemene rekeningen opgedeeld worden.

Art. 3.1.2. Daaraan ondergeschikt dienen de boekhoudsoftwares volgende verificaties mogelijk te maken : a) dat de saldi van de bijzondere rekeningen 05, 06 en 08 debetsaldi zijn en de saldo van de bijzondere rekeningen 040, 041, 0461 en 0463 kredietsaldi zijn;b) dat de saldi van de algemene rekeningen 49200 en 44700 overeenstemmen;c) dat de algemene rekeningen 42516, 42527, 43514, 49501, 49700 en 49999 afgesloten zijn, behoudens een te verantwoorden bijzonderheid;d) gelijkheid van het totaal van de saldi van de algemene rekeningen van klasse 5 met het totale saldo van de bijzondere financiële rekeningen;e) een verantwoording van het financiële uitstaande bedrag door de algemene rekeningen 56000 en 58xxx. Art. 3.1.3. Om de samenhang van de gegevensbank na te gaan, worden volgende lijsten opgemaakt : a) de lijst van inningen op grond van een bestaand recht waarvan het bedrag hoger is dan het vastgestelde recht;b) de lijst van de definitieve vastleggingen waarvan het bedrag lager is dan het totaal van de toerekeningen op die vastleggingen. Art. 3.1.4. Om de samenhang van het vermogen na te gaan, dient de software het volgende mogelijk te maken : a) de bijzondere vermogens- en schuldrekeningen die niet in de algemene boekhouding verschijnen, zichtbaar maken;b) de verscheidene verrichtingen vaststellen van het lopende boekjaar, uitgevoerd op bijzondere vermogensrekeningen van goederen die vóór het boekjaar zijn verworven om de grondslag van de berekening van de afschrijvingen te kunnen nagaan;c) een overzicht geven van de bewegingen op algemene rekeningen die onverenigbaar zijn met de aard van het goed dat met de bijzondere rekening verbonden is;d) een overzicht geven van de inrichtings- en onderhoudswerkzaamheden van het boekjaar, die niet in de boekhouding zijn opgenomen;c) een overzicht geven van de volledig afgeschreven goederen waarvan de huidige waarde niet gelijk is aan nul;e) een overzicht geven van de niet-afgesloten subsidies die niet meer verminderd kunnen worden;f) de gelijkheid nagaan tussen de saldi van de bijzondere leningsrekeningen en de saldi van de bijzondere rekeningen van de toegekende leningen;g) een overzicht geven van de saldi van bijzondere leningsrekeningen die lager zijn dan het totaal van de kapitaalaflossingen voorzien voor het volgende boekjaar;h) een overzicht geven van de huidige negatieve waarden van de vermogenselementen. Art. 3.1.5. Bovenop de verificatie bedoeld in artikel 3.2, c), wordt aanbevolen de schuldenlast aan volgende controles te onderwerpen : a) op de resultatenrekening, de gelijkheid nagaan tussen de terugbetalingslasten vermeld onder punt I.E. en de opbrengsten van de uitgevoerde terugbetalingen vermeld onder punt IV'.C'; b) op de resultatenrekening, de gelijkheid nagaan tussen de lasten van de invorderingsrekeningen van de terugbetalingen van leningen vermeld onder punt IV.D. en de opbrengsten van de invorderingen van de terugbetalingen van leningen vermeld onder punt I'.D'; c) een overzicht geven van de leningen waarvoor de som van de terbeschikkingstellingen hoger is dan het bedrag van de lening;c) een overzicht geven van de leningen waarvoor de som van de omgerekende terbeschikkingstellingen hoger is dan het bedrag van de terbeschikkingstellingen;f) een overzicht geven van de definitieve vastgestelde rechten van de terbeschikkingstellingen waarvan de som het bedrag van het vastgestelde recht te boven gaat. Afdeling 2. - Na afsluiting

Art. 3.2.1. De controles na afsluiting dienen het volgende na te gaan : a) de gelijkheid tussen het totaal van de activa en het totaal van de passiva;b) dat de bijzondere vermogens- en schuldrekeningen wel degelijk bewegingen vertonen;c) dat het resultaat van het boekjaar overeenstemt met het verschil tussen debetzijde en creditzijde van de balans;d) dat de inschrijving van het tegoed of het tekort, de herinschrijving van de vorige boekjaren en de opname van het resultaat in de balans correct zijn uitgevoerd;e) dat de balans van de algemene rekeningen evenwichtig is en de volgende gelijkheden vertoont : - tussen de debetsaldi en de creditsaldi; - tussen de totalen van de opnames en de totalen van de boekingen; - tussen het totaal van de opnames en boekingen van de algemene rekeningen en van de bijzondere rekeningen waarin ze opgesplitst zijn; f) de gelijkheid tussen de terugbetalingen en de herinschrijvingen van leningen;g) de gelijkheid tussen de invorderingen van de terugbetalingen van leningen en hun herinschrijving;h) de gelijkheid tussen het totaal van de opnames en boekingen van de algemene rekeningen en die van het journaal van de algemene rekeningen. De definitieve elektronische afsluiting mag niet vastgelegd worden zolang de controles van dit artikel 3.2.1. een fout vertonen. HOOFDSTUK IV. - Uitgave van de controles

Art. 4.De controles waarvan sprake in dit besluit moeten uitgegeven kunnen worden in een softwarebestand die afgelezen kan worden op de gebruikelijke kantoorsoftwares. HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding

Art. 5.Dit besluit treedt in werking vanaf de rekeningen 2009 en de begrotingen 2010.

Namen, 2 juni 2009.

Ph. COURARD

Bijlage

OVEREENSTEMMING TUSSEN DE BEGROTINGSCOMPTABILITEIT EN DE ALGEMENE BOEKHOUDING

GEWONE DIENST


In de gewone dienst stemt het boekhoudresultaat van het boekjaar (1) vermeerderd, enerzijds, met de schommelingen uit :

boekingen van enkel de begrotingscomptabiliteit en, anderzijds, de schommelingen uit :

boekingen van enkel algemene boekhouding en de gewone dienst overeen met het resultaat van het algemene boekjaar.

I. Begrotingsresultaat van het boekjaar

PLUS de vastleggingen overgedragen naar het volgende boekjaar

Boekhoudkundig resultaat van het boekjaar

II. Resultaat op 1 januari van het boekjaar

- Begrotingsoverschot Artikel

000/951-01

(-) vastgesteld recht


- Begrotingstekort Artikel

000/991-01

(+) toerekening


overboekingen tussen diensten :

- gewoon ?


{}0 {><0}

buitengewoon Artikel 060/957-01 (+) toerekening

- buitengewoon ?

gewoon

Artikel 060/996-01 (-) vastgesteld recht

Enkel elementen van begrotingscomptabiliteit

III. LASTEN


- Dotaties aan de afschrijvingen

- Jaarlijkse waardeverminderingen

- Stockverminderingen

- Herinschrijving van de invorderingen van terugbetalingen van de leningen

- Dotaties aan de afschrijvingen van de toegekende investeringssubsidies

- Uitzonderlijke lasten van de buitengewone dienst

- Niet-gebudgeteerde uitzonderlijke lasten

- Dotatie van de buitengewone dienst aan het buitengewone reservefonds

OPBRENGSTEN

- Jaarlijkse meerwaarden

- Stockschommelingen

- Herinschrijving van de terugbetalingsrekeningen van de leningen

- Verminderingen van de investeringssubsidies, ontvangen giften en legaten

- Interne werkzaamheden overgeheveld naar vaste activa

- Uitzonderlijke opbrengsten van de buitengewone dienst

- Niet-gebudgeteerde uitzonderlijke opbrengsten

- Vooruitneming op het buitengewone reservefonds voor de buitengewone dienst

Enkel elementen van de algemene boekhouding en van de buitengewone dienst


Tegoed/tekort van het boekjaar (I + II + III)


CONTROLE

Resultaat van het boekjaar RESULTATENREKENING

XIII. Winst van het boekjaar (+)

XIII' Tekort van het boekjaar

(1) Boekhoudkundig resultaat = Vastgestelde nettorechten van de gewone dienst MIN toerekeningen van de gewone dienst

OF

Begrotingsresultaat PLUS vastleggingen van de gewone dienst overgedragen naar volgend boekjaar


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit. De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzake, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^