Ministerieel Besluit van 02 juni 2009
gepubliceerd op 31 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009203339
pub.
31/07/2009
prom.
02/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 JUNI 2009. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009


De Minister-President, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 18 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.03, programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 3 juni 2004 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van Urban Sambreville, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : URBAN - Sambreville;

Hoofdlijn 3 : Sociale heropleving van de stad en wijken;

Maatregel 3.3 : Sociale integratie;

Titel : LICASSOC;

Operator : "Centre régional d'Actions culturelles de Sambreville";

Basisallocatie : 01.03.13;

Ordonnanceringskredieten : 13.199,93 EUR;

Codificatie van het project : E URB 1 30300 0015 H, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 14 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 13 van organisatieafdeling 17.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 13 van organisatieafdeling 17 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 17 01.03.13

112

272

-

+ 14

112

286

OA 32 01.01.01

203.007

7.415

-

- 14

203.007

7.401


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 2 juni 2009.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^