Ministerieel Besluit van 02 juni 2016
gepubliceerd op 29 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de hybride gerstzaden verkregen door cytoplasmatische mannelijke steriliteit, van bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel bren

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016203348
pub.
29/06/2016
prom.
02/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203348

WAALSE OVERHEIDSDIENST


2 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de hybride gerstzaden verkregen door cytoplasmatische mannelijke steriliteit, van bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen


De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het Waals Landbouwwetboek, artikel D.4 en artikel D.134, 2°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het overleg gepleegd op 19 november 2015 tussen de Gewestregeringen en de federale overheid, goedgekeurd op 17 december 2015;

Gelet op advies 58.896/4 van de Raad van State, gegeven op 29 februari 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1.Bij dit besluit wordt Richtlijn (EU) 2015/1955 van de Commissie van 29 oktober 2015 tot wijziging van bijlagen I en II bij Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen omgezet.

Art. 2.Bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen word, zoals vervangen door het ministerieel besluit van 16 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/2010 pub. 27/05/2010 numac 2010027075 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen, zaad van groenvoedergewassen, zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, groenteza sluiten en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2012, gewijzigd als volgt : 1° onder punt 5) wordt de eerste volzin vervangen door volgende tekst : 5) Gewassen voor de productie van gecertificeerd zaad van hybriden van Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta en zelfbestuivende xTriticosecale en gewassen bestemd voor de productie van gecertificeerd zaad van hybriden van Hordeum vulgare via een andere techniek dan de cytoplasmatische mannelijke steriliteit (CMS)";2° na punt 5) wordt de tekst vervangen door volgende tekst: « 5/1) Gewassen voor de productie van basiszaad of gecertificeerd hybride zaad Hordeum vulgare via de CMS-techniek : a) het gewas moet voldoen aan de onderstaande normen betreffende de afstand tot dicht in de buurt gelegen bestuivingsbronnen die tot ongewenste vreemdbestuiving kunnen leiden:

Gewas

Minimumafstand

Voor de productie van basiszaad

100 m

Voor de productie van gecertificeerd zaad

50 m


b) Het gewas moet voldoende rasecht en raszuiver zijn wat de kenmerken van de kruisingspartners betreft. Ze voldoet met name aan volgende normen : i) het percentage aan aantal planten die duidelijk niet type-conform zijn is niet hoger dan : - voor de gewassen bestemd voor de productie van basiszaad, 0,1 % voor de instandhoudende lijn en de herstellende lijn en 0,2 % voor de vrouwelijke CMS-kruisingspartner; - voor de gewassen bestemd voor de productie van gecertificeerd zaad, 0,3 % voor de herstellende lijn en 0,5 % in de gevallen waarin voor de vrouwelijke CMS-kruisingspartner een enkelvoudige hybride is; ii) het mannelijk steriliteitspercentage van de vrouwelijke kruisingspartner is minstens gelijk aan : - 99,7 % voor de gewassen gebruikt voor de productie van basiszaad; - 99,5 % voor de gewassen gebruikt voor de productie van gecertificeerd zaad; iii) de eisen verwoord in de punten i) en ii) worden in het kader van een officiële nacontrole geëvalueerd; c) het gecertificeerd zaad kan worden geproduceerd in gemengde teelt van een vrouwelijke, mannelijke steriele kruisingspartner met een mannelijke kruisingspartner die de mannelijke fertiliteit herstelt.».

Art. 3.Bijlage II bij hetzelfde besluit zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/2010 pub. 27/05/2010 numac 2010027075 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen, zaad van groenvoedergewassen, zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, groenteza sluiten wordt gewijzigd als volgt : 1° punt 1), C., wordt vervangen door volgende tekst: « C. Hybriden van Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta en zelfbestuivende xTriticosecale.

De minimale raszuiverheid van zaad van de categorie "gecertificeerd zaad" moet 90 % bedragen.

In het geval van Hordeum vulgare, geproduceerd met CSM, bedraagt ze 85 % . De andere onzuiverheden dan de hersteller mogen 2 % niet overschrijden.

De minimale raszuiverheid wordt gecontroleerd via officiële nacontroles op een adequaat gedeelte van de zaadmonsters. »; 2° in punt 1), E., wordt de titel vervangen als volgt : « E. Hybriden van Secale cereale en hybriden van Hordeum vulgare geproduceerd via CMS ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.

Namen, 2 juni 2016.

R. COLLIN


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^