Ministerieel Besluit van 02 juni 2017
gepubliceerd op 03 augustus 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 22 en 32 van organisatieafdelingen 33 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204013
pub.
03/08/2017
prom.
02/06/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017204013

WAALSE OVERHEIDSDIENST


2 JUNI 2017. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 22 en 32 van organisatieafdelingen 33 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017


De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, De Minister van Tewerkstelling en Vorming, De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 mei 2017;

Overwegende dat kredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.35, programma 22 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om de financiering van het luik "opleidingen van de Bevoegdheidscentra gebonden aan de projecten van de kernen" mogelijk te maken, in ket kader van Hoofdlijn II - maatregel 1.2 van het Marshall-Plan 4.0;

Overwegende dat kredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.11, programma 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om de toekenning van subsidies aan bedrijven, Universiteiten en onderzoekscentra mogelijk te maken in het kader van Hoofdlijn II - maatregel 1.2 van het Marshall-Plan 4.0, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 2.500 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 33 naar programma 22 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 15.000 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 33 naar programma 32 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02, 22 en 32 van de organisatieafdelingen 33 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Aanvankelijk krediet en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 33 01.01.02

27.771

26.567

- 17.500

- 17.500

10.271

9.067

OA 18 41.35.22

0

0

+ 2.500

+ 2.500

2.500

2.500

OA 18 01.11.32

30.000

30.000

+ 15.000

+ 15.000

45.000

45.000


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 2 juni 2017.

J.-Cl. MARCOURT E. TILLIEUX C. LACROIX


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^