Ministerieel Besluit van 02 maart 1999
gepubliceerd op 27 mei 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling voor het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011102
pub.
27/05/1999
prom.
02/03/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 MAART 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling voor het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 469 van 9 oktober 1986 houdende afschaffing van de Bedrijfsraden en herstructurering van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 1956 tot vaststelling van het statuut van het personeel van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 1981;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1994 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 2, 3 en 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen die behoren tot de niveaus 1 en 2+, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 december 1995, 3 juni 1996 en 4 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de vaste personeelsformatie van het secretariaat van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 18 december 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 18 december 1998;

Gelet op het protocol CS IV/P 52 van 19 februari 1999 van sectorcomité IV;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dit besluit dringend genomen moet worden om de benoemings- en bevorderingsprocedures te kunnen aanvatten, Besluit :

Artikel 1.Onverminderd de verordeningsbepalingen van algemene aard die de loopbaan van de ambtenaren beheersen, heeft de benoeming in elk van de graden waarvan de ambtenaren die tot het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven behoren, titularis kunnen zijn, plaats onder de voorwaarden die bepaald zijn in de bijgevoegde tabel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de vaste personeelsformatie van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Brussel, 2 maart 1999.

E. DI RUPO

BIJLAGE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 2 maart 1999.

De Minister van Economie, E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^