Ministerieel Besluit van 02 mei 2001
gepubliceerd op 08 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augustus 1998 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volk

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022305
pub.
08/06/2001
prom.
02/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Maatschappelijke Integratie, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 september 1969;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling en de loopbaan van sommige personeelsleden van de rijksbesturen, gewijzigd inzonderheid bij de koninklijke besluiten van 17 maart 1995 en 26 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 1969 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van het rijkspersoneel, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 april 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersonecl bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;

Gelet op het advies van de Directieraad, gegeven op 18 februari 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 2 januari 2001;

Gelet op het protocol van 1 februari 2001 waarin de conclusies van de onderhandelingen binnen het Sectorcomité XII "Sociale Zaken" worden vermeld;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoordineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 14 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten zonder verwijl dient aangepast te worden aan de wijzigingen die werden aangebracht dan het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling en de loopbaan van sommige personeelsleden van de Rijksbesturen;

Overwegende dat het aangewezen is sommige lacunes aan te vullen die het voorwerp hebben uitgemaakt van voornoemd ministerieel besluit van 14 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten;

Overwegende dat het nodig is om bijkomende diploma's te voorzien voor de toegang tot de loopbaan aan de gezondheidsinspecteurs teneinde te voldoen aan de opmerkingen geuit tijdens één van de audits van de Europese Commissie, Besluiten :

Artikel 1.In de tabel gevoegd bij het voornoemd ministerieel besluit van 14 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten, wordt in kolom 7 "bijzondere voorwaarden", het diploma van licentiaat in de sociale wetenschappen toegevoegd naast de graad van sociaal inspecteur-directeur (rang 13) en de graad van sociaal-inspecteur (rang 10) bij het bestuur van de Sociale Zekerheid - Dienst arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Art. 2.In dezelfde tabel, worden in kolom 7 "bijzondere voorwaarden" de diploma's van burgerlijk scheikundig ingenieur, van apotheker en van doctor in de dierengeneeskunde toegevoegd naast de graad van gezondheidsinspecteur-directeur (rang 13) en de graad van gezondheidsinspecteur (rang 10).

Art. 3.In de bijlage van het voornoemd ministerieel besluit van 14 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten, wordt tegenover de graad van adjunct-adviseur van het leefmilieu - kolom 3 - de vermelding "Nihil" vervangen door "Adjunct-adviseur"

Art. 4.De bijlage bij het voornoemd ministerieel besluit van 14 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten wordt wat betreft de graden van directiesecretaris (rang 26) en sociaal controleur (rang 26) gewijzigd overeenkomstig de hierbijgevoegde tabel.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 1998 met uitzondering van de bepalingen betreffende de graad van sociaal controleur die uitwerking hebben met ingang van 1 mei 1999 en van artikel 2 dat in werking treedt de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 2 mei 2001.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE De Minister van Maatschappelijke Integratie, J. VANDE LANOTTE

Bijlage bij het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^