Ministerieel Besluit van 02 mei 2018
gepubliceerd op 18 mei 2018

Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringsfonds « Group S - Sociale Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018202543
pub.
18/05/2018
prom.
02/05/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202543

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


2 MEI 2018. - Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringsfonds « Group S - Sociale Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren


De Minister van Zelfstandigen, Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid artikel 20, § 7, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid artikel 47bis, § 2, ingevoegd bij koninklijk besluit van 4 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/10/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005022871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten;

Gelet op de aanvraag van de sociale verzekeringsfonds " Group S - Sociale Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen" van 18 april 2018 tot erkenning van haar personeelsleden aangewezen om de kohieren uitvoerbaar te verklaren;

Gelet op de beslissing van 17 april 2018 van de Raad van Bestuur die 3 personeelsleden aanduidt om de kohieren uitvoerbaar te verklaren;

Beslist:

Artikel 1.Worden erkend om de kohieren uitvoerbaar te verklaren, de volgende personeelsleden van de sociale verzekeringsfonds " Group S - Sociale Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen" : - Mijnheer Gonzales Stubbe - Mijnheer Filip Verheecke - Mevrouw Rita Beckers

Art. 2.Het ministerieel besluit van 13 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016203945 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas "Group S - Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen" belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren sluiten houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringsfonds " Group S - Sociale Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen" belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 2 mei 2018.

D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^