Ministerieel Besluit van 02 september 2013
gepubliceerd op 24 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201262
pub.
24/02/2014
prom.
02/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013


De Minister-President, De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012027186 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013027168 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.06, programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 14 juni 2012 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma Gewestelijke Concurrentiekracht en Tewerkstelling, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project): Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3: Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2: Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van de ontwikkelingspolen;

Titel: Multimodaal platform van Luik Trilogiport: Verwezenlijking van de nieuwe brug en van de aansluitingen ervan;

Begunstigde: DGO2 - Directie Waterwegen Luik;

Basisallocatie: 73.06.11;

Vastleggingskredieten: 6.300.000,00 EUR;

Codificatie van het project: E CP 1 302000 1151 C, Besluiten:

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 6.300 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 11 van organisatieafdeling 14.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 32 en van programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 32 01.01.01

43.894

61.232

- 6.300

-

37.594

61.232

OA 14 73.06.11

6.400

1.700

+ 6.300

-

12.700

1.700


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 2 september 2013.

R. DEMOTTE C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^