Ministerieel Besluit van 03 december 2014
gepubliceerd op 26 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhu

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029049
pub.
26/02/2015
prom.
03/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en centra


De Minister van jeugd, Gelet op het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties, inzonderheid op artikel 22 gewijzigd bij de decreten van 3 maart 2004, 9 mei 2008 en 4 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhuizen- en centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 23 mei en 17 juni 2014;

Overwegende dat de aanvraag om wijziging van het mandaat van de « Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles » met het oog op de vervanging van Mevr. Fanny DEFOSSEZ, plaatsvervangend lid, door de heer Clément FINNE ;

Overwegende dat de heer Clément FINNE de benoemingsvoorwaarden vervult die ingeschreven zijn in de artikelen 22 en 30 van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties;

Overwegende dat hij respectievelijk, enerzijds, gemandateerd en voorgedragen wordt door een erkende federatie waarvan de meerderheid van de lidverenigingen erkend zijn als jeugdhuizen, ontmoetings- en huisvestingscentra of informatiecentra;

Overwegende dat de heer Clément FINNE, bijgevolg aangesteld moet worden tot plaatsvervangend lid, ter vervanging van Mevr. Fanny DEFOSSEZ;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 1° en 2° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 wordt gewijzigd als volgt : Er wordt een einde gemaakt aan het mandaat van : Als vertegenwoordiger van elke erkende federatie waarvan de meerderheid van de lidverenigingen erkend zijn als informatiecentra : Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles :

WERKEND LID

PLAATSVERVANGEND LID

Mevr. DEFOSSEZ Fanny Rue de l'Eglise 90 5030 GEMBLOUX


Als vertegenwoordiger van elke erkende federatie waarvan de meerderheid van de lidverenigingen erkend zijn als ontmoetings- en huisvestingscentra : Wordt benoemd tot lid van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra en wordt belast met het voleindigen van het mandaat van het lid dat het vervangt : Fédération Infor Jeunes Wallonie-Bruxelles :

WERKEND LID

PLAATSVERVANGEND LID

De heer Clément FINNE Rue du Beffroi 5000 NAMEN


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 3 december 2014.

Brussel, 3 december 2014.

Isabelle SIMONIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^