Ministerieel Besluit van 03 december 2018
gepubliceerd op 13 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, wat betreft de isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sor

bron
vlaamse overheid
numac
2018015020
pub.
13/12/2018
prom.
03/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015020

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


3 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, wat betreft de isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum spp


DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, b);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 18;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 september 2018;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 20 september 2018, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 2 oktober 2018;

Gelet op de adviesaanvraag 66.477/3 binnen dertig kalenderdagen, die op 18 oktober 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/1027 van de Commissie van 19 juli 2018 tot wijziging van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad wat isolatieafstanden voor Sorghum spp. betreft.

Art. 2.In bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 mei 2012 en 3 juni 2016, wordt punt 2 vervangen door wat volgt: "2. Het gewas moet voldoen aan de onderstaande normen voor de afstand tot dicht in de buurt gelegen bestuivingsbronnen die tot ongewenste vreemdbestuiving kunnen leiden:

gewas

minimumafstand

Phalaris canariensis, Secale cereale (andere dan hybriden):


- voor de productie van basiszaad

300 m

- voor de productie van gecertificeerd zaad

250 m

Sorghum spp.


- voor de productie van basiszaad (*)

400 m

- voor de productie van gecertificeerd zaad (*)

200 m

x Triticosecale, zelfbestuivende rassen


- voor de productie van basiszaad

50 m

- voor de productie van gecertificeerd zaad

20 m

Zea mays

200 m


(*) In gebieden waar de aanwezigheid van S. halepense of S. sudanense een specifiek probleem voor kruisbestuiving vormt, geldt het volgende: a) gewassen voor de productie van basiszaad van Sorghum bicolor of hybriden daarvan moeten worden geïsoleerd op een afstand van minimaal 800 meter van een bron van een dergelijk verontreinigend pollen;b) gewassen voor de productie van gecertificeerd zaad van Sorghum bicolor of hybriden daarvan moeten worden geïsoleerd op een afstand van minimaal 400 meter van een bron van een dergelijk verontreinigend pollen. De minimumafstanden in de bovenstaande tabel hoeven niet in acht te worden genomen als er voldoende bescherming tegen ongewenste vreemdbestuiving aanwezig is.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Brussel, 3 december 2018.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^