Ministerieel Besluit van 03 februari 2003
gepubliceerd op 11 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012089
pub.
11/03/2003
prom.
03/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012418 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 sluiten tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 (1)


De Minister van Werkgelegenheid, Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 61;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1995 tot uitvoering van Hoofdstuk II van titel IV van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen wat betreft de inschakelingsbedrijven en de vennootschappen met een sociaal oogmerk, inzonderheid op artikel 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012418 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 sluiten tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 december 1999, 9 februari 2001 en 7 maart 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 19783, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat het nodig is onverwijld de erkenning te verlengen van de inschakelingsbedrijven die als dusdanig niet erkend en gesubsidieerd zijn door de gewestelijke overheid, teneinde de aanwerving van bijzonder moeilijk te plaatsen werkzoekenden of het behoud van de tewerkstelling van werknemers, die bijzonder moeilijk te plaatsen waren op het ogenblik van hun aanwerving, mogelijk te maken, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012418 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 sluiten tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 december 1999, 9 februari 2001 en 7 maart 2002, wordt de datum « 31 december 2002 » vervangen door de datum « 31 december 2003 ».

Art. 2.Artikel 1, 3°, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : - VoE Behinderdenstätten Kelmis und Umgebung, Hergenrath.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Brussel, 3 februari 2003.

Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 21december 1944, Belgisch Staatsblad van 23 december 1944. Koninklijk besluit van 30 maart 1995, Belgisch Staatsblad van 11 april 1995.

Ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999012418 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 juni 1999.

Ministerieel besluit van 9 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001007063 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht sluiten, Belgisch Staatsblad van 23 februari 2001.

Ministerieel besluit van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002012855 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 sluiten, Belgisch Staatsblad van 16 juli 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^