Ministerieel Besluit van 03 juli 2000
gepubliceerd op 25 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot instelling van de werkgroepen belast met de uitvoering van de politiehervorming en tot aanstelling van de voorzitters ervan

bron
ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie
numac
2000000561
pub.
25/07/2000
prom.
03/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot instelling van de werkgroepen belast met de uitvoering van de politiehervorming en tot aanstelling van de voorzitters ervan


De Minister van Binnenlandse Zaken;

De Minister van Justitie;

Gelet op de wet van 5 augustus 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten op het politieambt, inzonderheid op het artikel 9;

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveau's, gewijzigd bij wet van 24 maart 1999, 19 april 1999 en 13 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000000560 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot instelling van een werkstructuur met het oog op de uitvoering van de politiehervorming sluiten tot instelling van een werkstructuur met het oog op de uitvoering van de politiehervorming, inzonderheid de artikels 1 en 3;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 10 april 2000, Besluit :

Artikel 1.Volgende werkgroepen worden ingesteld ter uitvoering van bepaalde deelaspecten van de politiehervorming : Werkgroep 1 : Structuur en werking van de lokale en federale politie;

Werkgroep 2 : Veiligheidsplannen;

Werkgroep 3 : Infrastructuur en uitrusting;

Werkgroep 4 : Telematica;

Werkgroep 5 : Rekrutering, selectie en vorming;

Werkgroep 6 : Statuten;

Werkgroep 7 : Interne en externe controle;

Werkgroep 8 : Begroting;

Werkgroep 9 : Algemeen beheer van de politiediensten;

Werkgroep 10 : Overgangsmaatregelen.

Art. 2.Volgende personen worden aangesteld tot voorzitter van de werkgroepen : Werkgroep 1 : De heer E. Beyens, secretaris-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (tot 29 februari 2000); de heer Ph. Rosseel, adviseur bij de Algemene directie van de Algemene Rijkspolitie, Ministerie van Binnenlandse Zaken (vanaf 1 maart 2000);

Werkgroep 2 : De heer P. Ponsaers, professor, universiteit Gent;

Werkgroep 3 : De heer J. Glorie, adviseur bij de Algemene directie van de Algemene Rijkspolitie, Ministerie van Binnenlandse Zaken;

Werkgroep 4 : De heer G. Petit, arrondissementscommissaris Doornik-Ath;

Werkgroep 5 : Mevr. L. Szabo, adviseur bij de Algemene directie van de Algemene Rijkspolitie, Ministerie van Binnenlandse Zaken;

Werkgroep 6 : De heer G. Debersaques, auditeur bij de Raad van State;

Werkgroep 7 : Mevr. I. Van Heers, Nationaal magistraat;

Werkgroep 8 : De heer L. Waterschoot, directeur bij de Administratie van begroting en controle van de uitgaven, Ministerie van Financiën;

Werkgroep 9 : Mevr. M. De Knop, directeur-generaal, tweetalig adjunct bij de Algemene directie van de Algemene Rijkspolitie, Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1999.

Brussel, 3 juli 2000.

De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^