Ministerieel Besluit van 03 juni 2005
gepubliceerd op 07 september 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202180
pub.
07/09/2005
prom.
03/06/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2005. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005


De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.04 van programma 02 van organisatieafdeling 12, dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.03 van programma 03 van dezelfde organisatieafdeling en dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.02 van programma 04 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 11 januari 2001, 3 mei 2001, 1 april 2004, 24 mei 2004, 13 december 2004, 1 februari 2005 en 25 maart 2005 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van " Phasing-Out " Doelstelling 3, van "Phasing-Out" Doelstelling 1 - Henegouwen en van het "Programme régional d'Actions innovatrices" (Gewestelijk Programma Innoverende Acties), namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Basisallocatie 01.04.02 Doelstelling 3 Wallonië-Brussel - ESF gedeelte RDT - (FIRST EUROPE);

Maatregel 1.3 : Bevordering van de tenuitvoerlegging van bevoegdheden en van de ondernemingsgeest; "ULG" E PH3 3 10300 R021 F UCL E PH3 3 10300 R031 F UCL E PH3 3 10300 R032 F;

UMH E PH3 3 10300 R045 F; "FUNDP" E PH3 3 10300 R046 F; "FUNDP" E PH3 3 10300 R047 F;

FPMS E PH3 3 10300 R012 F; "ULG" E PH3 3 10300 R023 F; "ULG" E PH3 3 10300 R020 F; "ULG" E PH3 3 10300 R024 F;

UCL E PH3 3 10300 R028 F;

UCL E PH3 3 10300 R038 F;

Vastleggingskredieten : 714 duizend EUR;

Ordonnanceringskredieten : 536 duizend EUR;

Basisallocatie 01.03.03 Phasing-Out Doelstelling 1 - Henegouwen;

Hoofdlijn 2 : De groei polariseren door de kenniseconomie;

Maatregel 1 : Stimulering en valorisatie van het technologisch potentieel (RETECH);

SAPA RC PROFILES E P1B 1 20103 R035 F WARCOING RESEARCH E P1B 1 20103 R003 F DEXSIL LABS E P1A 1 20103 R033 F;

Vastleggingskredieten : 718 duizend EUR;

Ordonnanceringskredieten : 210 duizend EUR;

Maatregel 1 : Stimulering en valorisatie van het technologisch potentieel (Transnationaal Partnerschap);

MP COLINET; E P1B 1 20105 R003 F Vastleggingskredieten : 8 duizend EUR;

Ordonnanceringskredieten : 4 duizend EUR;

Basisallocatie 01.02.04 Gewestelijk Programma Innoverende Acties ("PRAI") - "PROMETHEE II" - EFRO;

Thema 1 : De regionale economie gegrond op de technologische kennis en innovatie;

Actie 7.1 : De kennis van het wetenschappelijk potentieel van het Gewest vergroten en de problematieken verbonden met de valorisatie van dat potentieel behandelen;

COMASE E PAI 1 70100 0003 F Vastleggingskredieten : 54 duizend EUR, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.494 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 750 duizend EUR overgedragen van programma 06 van organisatieafdeling 30 naar programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 02, 03, en 04 van organisatieafdeling 12 en van programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 3 juni 2005.

Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^