Ministerieel Besluit van 03 juni 2016
gepubliceerd op 06 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

bron
vlaamse overheid
numac
2016036023
pub.
06/07/2016
prom.
03/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016036023

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


3 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, b);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 16;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 februari 2016;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 18 februari 2016, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 10 maart 2016;

Gelet op advies nr. 59.270/3 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/11 van de Commissie van 5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen.

Art. 2.In bijlage II, I, 2, bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 wordt punt b) vervangen door wat volgt: "b) De minimale raszuiverheid van het zaaizaad moet als volgt zijn: 1) basiszaad, vrouwelijke kruisingspartner: 99,0 %;2) basiszaad, mannelijke kruisingspartner: 99,9 %;3) gecertificeerd zaad van winterkoolzaadrassen: 90,0 %; 4) gecertificeerd zaad van zomerkoolzaadrassen: 85,0 %.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Brussel, 3 juni 2016.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^