Ministerieel Besluit van 03 maart 2008
gepubliceerd op 18 maart 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures voor de plaatsing van een budgetmeter voor gas en activering van de voorafbetalingsfunctie

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200848
pub.
18/03/2008
prom.
03/03/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MAART 2008. - Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures voor de plaatsing van een budgetmeter voor gas en activering van de voorafbetalingsfunctie


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op artikel 32, 2°, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 houdende de openbare dienstverplichtingen in de gasmarkt, inzonderheid op de artikelen 34, §§ 5 en 6, en 35, §§ 3 en 4;

Gelet op het advies van de Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne (Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest) van 25 oktober 2007;

Gelet op het advies van de CWaPE.CD-7k27-CWaPE-179 van 3 december 2007;

Gelet op het aanvullend advies van de CWaPE CD-8b25-CWaPE-179, van 22 februari 2008;

Gelet op advies 43.981/4 van de Raad van State van 21 januari 2008 in toepassing van artikel 84, lid 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Voorliggend besluit zet Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2003 houdende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor gas en tot intrekking van Richtlijn 98/30/EG, in het bijzonder artikel 3, conform het artikel 33, § 3, gedeeltelijk om.

Art. 2.§ 1. In uitvoering van artikel 34, § 6, van het besluit van de Waalse regering van 30 maart 2006 houdende de openbare dienstverplichtingen in de gasmarkt, hierna "het besluit" genoemd, wordt de procedure tot plaatsing van een budgetmeter op verzoek van een leverancier, voor een van de klanten die in een situatie van wanbetaling verkeert, als volgt bepaald : a) de netbeheerder stuurt de klant binnen de tien dagen na ontvangst van de aanvraag bedoeld in artikel 34, § 1, van het besluit een schrijven toe : 1° waarin gewezen wordt op de datum en het uur van de plaatsing van de budgetmeter;2° waarin gewezen wordt op de verplichting tot plaatsing van de budgetmeter binnen een termijn van dertig dagen te rekenen van de datum van verzending van het schrijven bedoeld in punt a);3° waarin melding wordt gemaakt van de contactdienst voor een eventuele wijziging van de dag en het uur, met inachtneming van de termijn beoogd onder punt 2°;4° waarin de afnemer erop gewezen wordt dat, als de plaatsing niet op de aanvankelijk bepaalde of achteraf overeengekomen datum doorgevoerd kan worden omdat hij afwezig is of de toegang tot zijn woonplaats ontzegt, de leverancier daarvan op de hoogte zal worden gebracht en zijn voorziening opgeschort kan worden tot de plaatsing van de budgetmeter en de bevoorrading van het oplaadsysteem.b) als de plaatsing niet op de aanvankelijk bepaalde of achteraf overeengekomen datum kan worden doorgevoerd omdat de klant afwezig is of de toegang tot zijn woonplaats ontzegt, laat de netbeheerder een bericht achter om te laten weten dat hij is langs gekomen en richt hij een schrijven aan de afnemer waarin hij vaststelt dat de budgetmeter onmogelijk kon worden geplaatst, waarbij hij melding maakt van de verschillende contacten die in het kader van dit artikel zijn genomen. De netbeheerder stuurt een afschrift van dat schrijven naar de leverancier van de afnemer. § 2. Als de leverancier om de opschorting van de gasvoorziening verzoekt, stuurt de netbeheerder een aangetekend schrijven naar de klant. Dit aangetekend schrijven vermeldt de expliciete weigering van de klant om een budgetmeter te laten plaatsen, de datum en het uur waarop de gaslevering wordt opgeschort en dat de klant zijn schuld kan aanzuiveren en de leverancier binnen de 5 werkdagen daarvan het bewijs kan voorleggen om de opschorting te vermijden. Deze opschorting van de gasvoorziening mag pas vijftien werkdagen na verzending van het aangetekend schrijven worden doorgevoerd. § 3. De procedure tot plaatsing van de budgetmeter, daaronder begrepen de aanvraag tot opschorting van de gasvoorziening, wordt geannuleerd wanneer de klant binnen de vijf werkdagen te rekenen vanaf het aangetekend schrijven aantoont dat hij zijn schuld bij de leverancier volledig heeft terugbetaald. De leverancier bevestigt binnen de 10 werkdagen vanaf verzending van het aangetekend schrijven de terugbetaling aan de distributienetbeheerder. De distributienetbeheerder annuleert de procedure tot plaatsing van de budgetmeter.

Een afschrift van het aangetekend schrijven wordt naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en naar de leverancier van de klant gestuurd. § 4. Bij overschrijding van de voorziene datum voor opschorting van de gasvoorziening verzekert de distributienetbeheerder de bevoorrading van de klant tot op de werkelijke datum van de onderbreking.

Een afschrift van het aangetekend schrijven wordt naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en naar de leverancier van de klant gestuurd.

Art. 3.§ 1. Bij overschrijding van de termijn voor de plaatsing van de budgetmeter, voorzien onder artikel 2, a), 2°, van dit besluit, meldt de distributienetbeheerder deze situatie aan de betreffende leverancier en bezorgt hem een verbruiksstaat van de klant, in overeenstemming met de bepalingen van het technisch reglement voor het beheer van de distributienetten met betrekking tot de uitwisseling van informatie. De distributienetbeheerder stuurt de klant gelijktijdig een schrijven waarin hij wordt gewezen op de tijdelijke opschorting van het contract met zijn leverancier en op de bevoorrading door de distributienetbeheerder tot op de effectieve datum van de plaatsing van de budgetmeter. Het model van voornoemd schrijven wordt vooraf ter controle en ter goedkeuring aan de CWaPE voorgelegd. § 2. De leverancier bezorgt de klant een factuur van "tijdelijke afsluiting" wegens opschorting van het contract als gevolg van vertraging bij de plaatsing van de budgetmeter. De distributienetbeheerder neemt tijdens de periode van opschorting van het contract tijdelijk de rol van leverancier over.

De gaslevering aan de residentiële niet-beschermde klant door de distributienetbeheerder gebeurt in overeenstemming met het tarief beoogd door het ministerieel besluit van 15 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005002020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009156 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor het Ministerie van Justitie en aanduiding van hun voorzitters type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005021029 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin van artikel 15/10, § 2, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen kunnen worden beschouwd. § 3. Bij de plaatsing van de budgetmeter neemt de distributienetbeheerder de meterstand van de klant op, stuurt hem de afsluitingsfactuur en meldt de leverancier de datum waarop de budgetmeter wordt geplaatst evenals de gegevens van de meterstand, in overeenstemming met de bepalingen van het technisch reglement voor het beheer van de distributienetten met betrekking tot de uitwisseling van informatie.

De leverancier bezorgt de klant vervolgens een schrijven met de melding dat zijn contract in de "voorafbetalingsmodus" in dezelfde toestand als op het ogenblik van de opschorting wordt hervat en dat een regularisatiefactuur op jaarbasis wordt opgesteld. Het model van voornoemd schrijven wordt vooraf ter goedkeuring aan de CWaPE voorgelegd.

Art. 4.§ 1. Ter uitvoering van artikel 35, § 4, van het besluit is de procedure tot activering van de voorafbetalingsprocedure van een bestaande budgetmeter op verzoek van een leverancier voor één van zijn klanten in wanbetaling de volgende : a) de netbeheerder stuurt de klant binnen de tien dagen na ontvangst van de aanvraag bedoeld in artikel 35, § 1, van het besluit een schrijven toe : 1° waarin gewezen wordt op de datum en het uur van de handelingen tot activering van de voorafbetalingsfunctie;2° waarin gewezen wordt op de verplichting tot activering van de voorafbetalingsfunctie binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen van de datum van verzending van het schrijven bedoeld in punt a) ;3° waarin melding wordt gemaakt van de contactdienst voor een eventuele wijziging van de dag en het uur, met inachtneming van de termijn beoogd onder punt 2°;4° waarin de afnemer erop gewezen wordt dat, als de activering van de voorafbetalingsfunctie niet op de aanvankelijk bepaalde of achteraf overeengekomen datum doorgevoerd kan worden omdat hij afwezig is of de toegang tot zijn woonplaats ontzegt, de leverancier daarvan op de hoogte zal worden gebracht en zijn voorziening opgeschort kan worden tot de activering van de voorafbetalingsfunctie en de bevoorrading van het oplaadsysteem;b) als de activering van de voorafbetalingsfunctie van de budgetmeter niet op de aanvankelijk bepaalde of achteraf overeengekomen datum kan worden doorgevoerd omdat de klant afwezig is of de toegang tot zijn woonplaats ontzegt, laat de netbeheerder een bericht achter om te laten weten dat hij is langs gekomen en richt hij een schrijven aan de afnemer waarin hij vaststelt dat de voorafbetalingsfunctie onmogelijk kon worden geactiveerd, waarbij hij melding maakt van de verschillende contacten die in het kader van dit artikel zijn genomen.De netbeheerder stuurt een afschrift van dat schrijven naar de leverancier van de afnemer. § 2. Als de leverancier om de opschorting van de gasvoorziening verzoekt, stuurt de netbeheerder een aangetekend schrijven naar de klant. Dit aangetekend schrijven vermeldt de expliciete weigering van de klant om de voorafbetalingsfunctie te activeren, de datum en het uur waarop de gaslevering wordt opgeschort en dat de klant zijn schuld kan aanzuiveren en binnen de 5 werkdagen daarvan het bewijs kan voorleggen om de opschorting te vermijden. Deze opschorting van de gasvoorziening mag pas vijftien werkdagen na verzending van het aangetekend schrijven worden doorgevoerd. § 3. De procedure tot activering van de voorafbetalingsfunctie, daaronder begrepen de aanvraag tot onderbreking van de gasvoorziening wordt geannuleerd wanneer de klant binnen de vijf werkdagen te rekenen vanaf het aangetekend schrijven aantoont dat hij zijn schuld bij de leverancier volledig heeft terugbetaald. De leverancier bevestigt binnen de tien werkdagen vanaf verzending van het aangetekend schrijven de terugbetaling aan de distributienetbeheerder. De distributienetbeheerder annuleert de procedure tot activering van de voorafbetalingsfunctie van de budgetmeter.

Een afschrift van het aangetekend schrijven wordt naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en naar de leverancier van de klant gestuurd. § 4. Bij overschrijding van de voorziene datum voor opschorting van de gasvoorziening verzekert de distributienetbeheerder de bevoorrading van de klant tot op de werkelijke datum van de onderbreking.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 23 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006202531 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures tot plaatsing van een budgetmeter en tot activering van de voorafbetalingsfunctie type ministerieel besluit prom. 23/06/2006 pub. 07/08/2006 numac 2006202530 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures tot plaatsing van een budgetmeter en tot activering van de voorafbetalingsfunctie sluiten tot bepaling van de procedures voor de plaatsing van een budgetmeter voor gas en tot activering van de voorafbetalingsfunctie wordt ingetrokken.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 15 juni 2008.

Namen, 3 maart 2008.

A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^