Ministerieel Besluit van 03 maart 2011
gepubliceerd op 18 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2011021021
pub.
18/03/2011
prom.
03/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MAART 2011. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 7bis, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op artikel 21, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 maart 2009;

Overwegende dat het, om functionele redenen, noodzakelijk is de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis uit te breiden om een vertegenwoordiging van iedere afdeling van de instelling in dat orgaan te waarborgen;

Overwegende dat het niet meer mogelijk is een betrekking van departements- of afdelingshoofd vacant te verklaren in de federale wetenschappelijke instellingen;

Overwegende dat niettemin de continuïteit van de wetenschappelijke openbare dienstverlening mogelijk moet kunnen worden gemaakt en zo een ambtenaar van klasse SW2 of SW3 te kunnen aanstellen in de tijdelijke functie van departementshoofd of afdelingshoofd om voor een minimum-aanwezigheid van leden in de directieraad te zorgen;

Gelet op de voorstellen gedaan door de a.i. algemeen directeur van de Musea op 24 december 2010, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Miriam Lambrecht en Mevr. Pascale Vandervellen, ambtenaren van de klasse SW2 bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, worden gemachtigd de titel van wd. afdelingshoofd te dragen en de prerogatieven ervan uit te oefenen voor een duur die niet meer mag bedragen dan de duur van het mandaat als bedoeld in artikel 2.

Art. 2.Worden aan de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis toegevoegd voor een mandaat van twee jaar : - Mevr. Miriam Lambrecht, vanaf 1 februari 2011, - Mevr. Pascale Vandervellen, vanaf 1 oktober 2010 en - Mevr. Marguerite Coppens, afdelingshoofd, vanaf 1 augustus 2010.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 4 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 maart 2009 wordt opgeheven.

Art. 4.Tenzij anders bepaald, treedt dit besluit in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De voorzitter van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 maart 2011.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^