Ministerieel Besluit van 03 mei 1999
gepubliceerd op 23 juni 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot invoeging van een artikel 86bis in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012361
pub.
23/06/1999
prom.
03/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 MEI 1999. - Ministerieel besluit tot invoeging van een artikel 86bis in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (1)


De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1951, 14 februari 1961, 16 april 1963, 11 januari 1967, 10 oktober 1967, de koninklijke besluiten nr. 13 van 11 oktober 1978 en nr. 28 van 24 maart 1982, de wetten van 22 januari 1985, 30 december 1988, 26 juni 1992 en 30 maart 1994, het koninklijk besluit van 14 november 1996 en de wetten van 13 maart 1997 en 13 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 137, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 januari 1993, 25 mei 1993, 22 november 1995, 22 december 1995, 9 juni 1997, 8 augustus 1997 en 3 mei 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut van sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat nieuwe wettelijke bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid in werking getreden zijn op 1 januari 1999; dat zo snel mogelijk uitvoeringsmaatregelen dienen genomen te worden ten einde, enerzijds de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen, en anderzijds een meer doeltreffende controle te verzekeren en de wetgeving beter te laten respecteren; dat deze bepalingen zo snel mogelijk ter kennis dienen gebracht te worden van de administraties belast met de uitvoering ervan en van de werknemers en de werkgevers zodat deze nieuwe bepalingen binnen de gestelde termijnen in werking zouden kunnen treden, rekening houdend met inzonderheid de omvang van de voorbereidende administratieve werkzaamheden, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering wordt een artikel 86bis ingevoegd, luidend als volgt : « Art.86bis. De werkgever overhandigt in toepassing van artikel 137, § 4, tweede lid, van het koninklijk besluit, aan de werkman tevens een niet-nominatieve genummerde controlekaart voor de maand volgend op de maand van de indiensttreding.

De werkgever is verplicht het nummer van de kaarten bedoeld in artikel 137, § 4, tweede lid, van het koninklijk besluit, betreffende de maand van de indiensttreding en, in het geval bedoeld in het eerste lid, betreffende de daaropvolgende maand, te vermelden bij de onmiddellijke aangifte van de tewerkstelling, die hij voor de betreffende werkman overmaakt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

In geval van afgifte van het duplicaat bedoeld in artikel 137, § 4, derde lid, van het koninklijk besluit, is de werkgever verplicht het nummer van de kaart alsmede de naam, voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betreffende werkman, zoals vermeld op de sociale identiteitskaart, en de maand waarop de kaart betrekking heeft, met een ter post aangetekend schrijven, of met een telefaxbericht mede te delen aan het werkloosheidsbureau bevoegd voor de plaats waar de onderneming gevestigd is, vooraleer hij de kaart afgeeft aan de werkman. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1999.

Brussel, 3 mei 1999.

Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944. Wet van 14 juli 1951, Belgisch Staatsblad van 16 december 1951.

Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961.

Wet van 16 april 1963, Belgisch Staatsblad van 23 april 1963.

Wet van 11 januari 1967, Belgisch Staatsblad van 14 januari 1967.

Wet van 10 oktober 1967, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967.

Koninklijk besluit nr. 13 van 11 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1978.

Koninklijk besluit nr. 28 van 24 maart 1982, Belgisch Staatsblad van 26 maart 1982.

Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985.

Wet van 30 december 1988, Belgisch Staatsblad van 5 januari 1989.

Wet van 26 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992.

Wet van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994.

Koninklijk besluit van 14 november 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996.

Wet van 13 maart 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997.

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998.

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991.

Koninklijk besluit van 11 januari 1993, Belgisch Staatsblad van 21 januari 1993.

Koninklijk besluit van 25 mei 1993, Belgisch Staatsblad van 28 mei 1993.

Koninklijk besluit van 22 november 1995, Belgisch Staatsblad van 8 december 1995.

Koninklijk besluit van 22 december 1995, Belgisch Staatsblad van 13 januari 1996.

Koninklijk besluit van 9 juni 1997, Belgisch Staatsblad van 21 juni 1997.

Koninklijk besluit van 8 augustus 1997, Belgisch Staatsblad van 9 september 1997.

Koninklijk besluit van 3 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 23 juni 1999.

Ministerieel besluit van 26 november 1991, Belgisch Staatsblad van 25 januari 1992.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^