Ministerieel Besluit van 03 mei 2004
gepubliceerd op 11 juni 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2004014102
pub.
11/06/2004
prom.
03/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MEI 2004. - Ministerieel besluit betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op de artikelen 2 en 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 2003 tot vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van exploitatiebeperkingen op de luchthaven Brussel-Nationaal, inzonderheid op de artikelen 4 en 6, § 2;

Gelet op de hoogdringendheid gewettigd door de noodzaak te zorgen voor een ononderbroken beheer van het vliegtuiglawaai op de luchthaven Brussel-Nationaal door de vaststelling van seizoensquota's voor het winterseizoen 2003-2004 en het zomerseizoen 2004;

Gelet op het advies 36.672/4 van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2004, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende het ministerieel besluit van 26 oktober 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2000 pub. 17/11/2000 numac 2000014259 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement dat werd aangenomen door de raad van bestuur van BIAC, N.V. van publiek recht, van 15 juni 2000, betreffende de invoering van een geluidsquotasysteem tijdens de nacht en tot bepaling van de maximaal t type ministerieel besluit prom. 26/10/2000 pub. 07/11/2000 numac 2000014249 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement dat werd aangenomen door de raad van bestuur van BIAC, N.V. van publiek recht, van 15 juni 2000, betreffende de invoering van een geluidsquotasysteem tijdens de nacht en tot bepaling van de maximaal t sluiten tot goedkeuring van het reglement dat werd aangenomen door de raad van bestuur van BIAC, N.V. van publiek recht, van 15 juni 2000, betreffende de invoering van een geluidsquotasysteem tijdens de nacht en tot bepaling van de maximaal toegelaten hoeveelheid nachtlawaai op de luchthaven Brussel-Nationaal;

Overwegende dat dit besluit in overeenstemming is met het kader vastgesteld door de Richtlijn 2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 maart 2002 omgezet door het koninklijk besluit van 25 september 2003 tot vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van exploitatiebeperkingen op de luchthaven Brussel-Nationaal;

Overwegende dat de artikelen 4 en 6 van dit besluit niet de invoering van nieuwe exploitatiebeperkingen beogen, maar wel te zorgen voor continuïteit in het algemene kader van het beheer van de geluidshinder veroorzaakt door het luchtverkeer op de luchthaven Brussel-Nationaal;

Overwegende dat de kosten- batenanalyse heeft aangetoond dat de artikelen 4 en 6 van dit besluit geen significant kosteneffect hebben voor de luchtvaartondernemingen op de luchthaven Brussel-Nationaal;

Overwegende dat exploitatiebeperkingen de enige mogelijke maatregel van de evenwichtige aanpak vormen die het mogelijk maakt om het gestelde doel van beperking van de intensiteit van geluidspieken teweeggebracht juist na afloop van de nachtperiode op de luchthaven van Brussel-Nationaal te bereiken;

Overwegende dat de kosten- batenanalyse heeft aangetoond dat artikel 5 van dit besluit het mogelijk maakt de periode van rust voor de omwonenden te verlengen door de geluidspieken, teweeggebracht door de lawaaierigste vliegtuigen, te voorkomen zonder significant kosteneffect voor de luchtvaartondernemingen op de luchthaven Brussel-Nationaal, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.Dit besluit stelt de geluidsquota's vast tijdens de nacht, per beweging en per seizoen, op de luchthaven Brussel-Nationaal van de civiele subsonische straalvliegtuigen bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 september 2003 tot vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van exploitatiebeperkingen op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° ICAO bijlage 16 : volume 1, deel 2 van bijlage 16 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, ondertekend te Chicago op 7 december 1944;2° IATA : de International Air Transport Association;3° zomer : het zomerseizoen, zoals gedefinieerd door IATA;4° winter : het winterseizoen, zoals gedefinieerd door IATA;5° IATA-seizoen : een zomer of een winter;6° exploitant : een luchtvaartonderneming die vluchten uitvoert van en naar de luchthaven;7° geluidsquota per seizoen : maximum globale geluidshoeveelheid die is toegelaten per IATA-seizoen gedurende de nacht voor opstijgingen van civiele subsonische straalvliegtuigen;deze hoeveelheid is de som van de geluidshoeveelheden voor elk van die opstijgingen afzonderlijk; 8° nacht : de periode van 23.00 uur tot 05.59 uur, lokale tijd; 9° vroege ochtend : de periode van 06.00 uur tot 06.59 uur, lokale tijd; 10° vrijgestelde bewegingen : a) de opstijgingen en landingen van luchtvaartuigen voor het vervoer van de leden van de Belgische koninklijke familie, de federale regering, de gewest- en gemeenschapsregeringen en de buitenlandse koninklijke families, buitenlandse staatshoofden of regeringsleiders, de voorzitter en de leden van de Europese Commissie, op officiële dienstreis;b) de opstijgingen en landingen in verband met rampen of medische bijstand;c) de opstijgingen en landingen in verband met militaire opdrachten;d) de opstijgingen en landingen die plaatshebben in buitengewone omstandigheden zoals tijdens vluchten die het leven of de gezondheid van mensen en dieren rechtstreeks in gevaar brengen;e) de landingen (en opstijgingen) van vluchten die wegens weersomstandigheden of andere redenen worden omgeleid naar de luchthaven;11° Minister : de minister tot wiens bevoegdheid de luchtvaart behoort. HOOFDSTUK II. - Berekening van de geluidshoeveelheid per beweging

Art. 3.§ 1. Voor de bewegingen van civiele subsonische straalvliegtuigen wordt de geluidshoeveelheid per beweging (GB) met een nauwkeurigheid van één decimaal berekend als volgt : GB = 10 [(G - 85)/10], waarin de variabele G = 1° voor elke landing : het gecertificeerde geluidsniveau in EPNdB van een vliegtuig bij zijn maximale landingsmassa gemeten op het naderingsmeetpunt, min 9 EPNdB;2° voor elke opstijging : de helft van de som van de gecertificeerde geluidsniveaus van een vliegtuig in EPNdB op het laterale meetpunt en op het meetpunt waarboven bij het opstijgen gevlogen wordt, gemeten bij zijn maximale opstijgmassa, conform de voorschriften van ICAO bijlage 16. § 3. Met uitzondering van de vrijgestelde bewegingen, zijn de bewegingen van civiele subsonische straalvliegtuigen die niet gecertificeerd werden volgens de normen van de ICAO bijlage 16, boekdeel 1, deel II, hoofdstuk 3, niet toegelaten tussen 23.00 uur en 5.59 uur, lokale tijd, op de luchthaven Brussel-Nationaal. HOOFDSTUK III. - Toegelaten maximale geluidsquota per beweging gedurende de nacht en per beweging in de vroege ochtend

Art. 4.Behoudens de vrijgestelde bewegingen en behoudens uitzonderlijke gevallen die door de exploitant binnen twee werkdagen volgend op de vlucht behoorlijk worden verantwoord tegenover de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart, wordt de maximale geluidshoeveelheid per beweging van een civiel subsonisch straalvliegtuig gedurende de nacht vastgesteld op 12.

Art. 5.Behoudens de vrijgestelde bewegingen en behoudens uitzonderlijke gevallen die door de exploitant binnen twee werkdagen volgend op de vlucht behoorlijk worden verantwoord tegenover de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart, wordt de maximale geluidshoeveelheid per beweging van een civiel subsonisch straalvliegtuig in de vroege ochtend vastgesteld op 24 vanaf het eerstvolgende IATA-seizoen. HOOFDSTUK IV. - Geluidsquota's per seizoen

Art. 6.De geluidsquota's per seizoen zijn vastgesteld op : 1° 35.000 voor de winter 2003/2004 (22 weken); 2° 49.000 voor de zomer 2004 (31 weken); 3° 33.600 voor de winter 2004/2005 (21 weken).

Deze geluidsquota's zijn van toepassing op de latere zomer- en winterseizoenen. Indien, ingevolge de algemene IATA-regels betreffende de lengte van de seizoenen, deze seizoenen verlengd of verkort worden, worden de geluidsquota's per seizoen verhoudingsgewijs aangepast.

Art. 7.In uitzonderlijke omstandigheden kan de gedelegeerd bestuurder van B.I.A.C. een gemotiveerd verzoek richten tot de Minister om bijkomende geluidsquota's te bekomen voor een individueel seizoen. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 3 mei 2004.

B. ANCIAUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^