Ministerieel Besluit van 03 mei 2004
gepubliceerd op 21 mei 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij de personen die de bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan alsmede de

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2004014104
pub.
21/05/2004
prom.
03/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MEI 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij de personen die de bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels voor uitreiking en gebruik worden bepaald


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzonderheid op de artikelen 27.1., 27.3. en 27ter, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 september 1991, 14 mei 2002 en 21 oktober 2002;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij de personen die de bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels voor gebruik worden bepaald;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op advies 36.895/4 van de Raad van State, gegeven op 28 april 2004 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift en het dispositief van het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij de personen die de bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels voor uitreiking en gebruik worden bepaald, worden de woorden « of het bewonersvignet » toegevoegd na het woord « bewonerskaart » of « kaart ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, eerste liggend streepje, moeten de woorden « algemeen reglement op de politie van het wegverkeer » aangevuld worden met de woorden « en van het gebruik van de openbare weg »;2° het laatste lid word vervangen door de volgende bepaling : « Het gemeentebestuur bepaalt het aantal bewonerskaarten of bewonersvignetten dat er per wooneenheid kan worden afgeleverd.»

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, wordt het laatste lid opgeheven.

Art. 4.In artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in letter c), worden de woorden « Dienst voor het Wegverkeer » vervangen door de woorden « Dienst Inschrijvingen voertuigen » en wordt, in de Nederlandse tekst, het woord « nummerplaat » vervangen door het woord « kentekenplaat »;2° de tekst bij letter e) wordt opgeheven.

Art. 5.De bijlage bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlagen bij dit besluit.

Art. 6.De bewonerskaart uitgereikt voor de inwerkingtreding van dit besluit blijft geldig tot haar vervaldag.

Art. 7.De artikelen 7 en 8 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2004.

Brussel, 3 mei 2004.

B. ANCIAUX

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit waarbij de personen die de bewonerskaart of het bewonersvignet kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart of dit vignet uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels voor uitreiking en gebruik worden bepaald Model van de kaart Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 3 mei 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij de personen die bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken worden aangewezen en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels voor uitreiking en gebruik worden bepaald.

De Minister van Mobiliteit, B. ANCIAUX

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit waarbij de personen die de bewonerskaart of het bewonersvignet kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart of dit vignet uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels voor uitreiking en gebruik worden bepaald Model van de kaart Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De vermeldingen die op de keerzijde (verso) van het vignet voorkomen, mogen hernomen worden op een document dat erbij gevoegd is of dat het vignet bevat.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 3 mei 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij de personen die bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken worden aangewezen en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels voor uitreiking en gebruik worden bepaald.

De Minister van Mobiliteit, B. ANCIAUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^