Ministerieel Besluit van 03 mei 2004
gepubliceerd op 27 juli 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in art. 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake vo

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004022399
pub.
27/07/2004
prom.
03/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MEI 2004. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in art. 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden tot toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn, inzonderheid op art.6;

Gelet op het ministerieel besluit tot instelling van het Beoodelingscomité voorzien in artikel 6 van het Koninklijk besluit van 30 maart 2004 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn, inzonderheid op de artikelen 3 en 5;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis, zoals gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997;

Overwegend dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de « Conseil interuniversitaire de la Communauté française », de Vlaamse Interuniversitaire Raad en het directoraat generaal Dier,Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, overeenkomstig art. 2 § 2 van vermelde wet, de onmogelijkheid hebben gemotiveerd de kandidatuur van minstens één man en één vrouw per mandaat voor te dragen, door het feit dat er een onvoldoende aantal personen van het vrouwelijke geslacht in hun schoot voorhaanden is die eigenlijk beschikken over de deskundigheid en het verantwoordelijkheidsniveau die noodzakelijk zijn om deze instanties geldig te vertegenwoordigen;

Overwegend dat de voorstellen uitgebracht door de instanties die geroepen zijn kandidaturen als lid voor het Beoordelingscomité voor te dragen, niet het minimum aantal personen van het vrouwelijke geslacht bevatten, waardoor zou voldaan worden aan de voorwaarden van artikel 2bis § 1, van voormelde wet;

Overwegend dat de Minister bevoegd voor het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op 25 november 2003.op de hoogte werd gebracht van de onmogelijkheid om aan de voorwaarden te voldoen van artikel 2bis, § 1, van voormelde wet alsmede van de redenen van deze onmogelijkheid, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van het Beoordelingscomité 1° als vertegenwoordigers van de Vlaamse interuniversitaire Raad -Prof.G. GODDEERIS, met als plaatsvervanger prof. Ch. MICHIELS - Prof. Ch. VAN GINNEKEN, met als plaatsvervanger prof. P. BOLS - Prof. R. DUCATELLE met als plaatsvervanger prof. J. DEBEVERE - Prof. W. BAEYENS, met als plaatsvervanger prof. L. GOEYENS 2° als vertegenwoordigers van de « Conseil interuniversitaire de la Communauté française » - Prof.G. MAGHUIN-ROGISTER, met als plaatsvervanger prof. A. LINDEN - Prof. J. MAHILLON, met als plaatsvervanger prof. J.J. LETESSON - Prof. M.H. ANTOINE, met als plaatsvervanger prof. P. RASMONT - Prof. Cl. DEROANNE, met als plaatsvervanger prof. R. RENAVILLE 3° als vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voeselketen. - Mijnheer G. DE POORTER, met als plaatsvervanger Mevr. J. DUCULOT - Mijnheer W. VAN ORMELINGEN, met als plaatsvervanger de heer L. MOHIMONT - Mijnheer A. RASKIN met als plaatsvervanger de heer CL. SAEGERMAN 4° als vertegenwoordigers van het directoraat generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Mevr. CH. VINKX, met als plaatsvervanger de heer S. GOUX - Mijnheer B. HOET, met als plaatsvervanger de heer E. VAN TILBURGH - Mijnheer L. LENGELE, met als plaatsvervanger Mevr. CH. DUBOIS

Art. 2.De heer D. CUYPERS, voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt benoemd tot voorzitter van het Beoordelingscomité. In geval de heer D. CUYPERS belet is, zal het voorzitterschap door de heer L. LENGELE waargenomen worden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2003 Brussel, 3 mei 2004.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^