Ministerieel Besluit van 03 mei 2012
gepubliceerd op 09 juli 2012

Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Rixensart" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012203626
pub.
09/07/2012
prom.
03/05/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 MEI 2012. - Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Rixensart" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren


De Minister van Leerplichtonderwijs, Gelet op het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten sluiten waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van de basisschool van de Franse Gemeenschap verbonden aan het « Athénée royal de Rixensart », gelegen rue Albert Croy 3, te 1330 Rixensart, om het taalbadonderwijs te organiseren;

Op de voordracht van de Algemene Dienst voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De door de Franse Gemeenschap georganiseerde volgende inrichting voor basisonderwijs wordt ertoe gemachtigd sedert het schooljaar 2012-2013 een taalbadonderwijs voor sommige disciplines van het lesrooster in een andere moderne taal dan het Frans te organiseren :

Adres van de administratieve zetel

Betrokken vestigingen

Gekozen taal

Schooljaren waarop het taalbad betrekking heeft

Athénée royal de Rixensart Rue Albert Croy 3 1330 RIXENSART

E.F.A. Idem

Engels

3e jaar kleuteronderwijs en van het 1e jaar tot het 2e jaar lager onderwijs


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012.

Brussel, 3 mei 2012 Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^