Ministerieel Besluit van 03 november 2014
gepubliceerd op 15 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02 en 03 van de organisatieafdelingen 14, 15, 16, 32 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014207836
pub.
15/01/2015
prom.
03/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02 en 03 van de organisatieafdelingen 14, 15, 16, 32 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014


De Minister-President, De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.10, programma 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 24 juli 2008, 2 september 2010 en 12 juli 2012 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma Gewestelijke concurrentiekracht en Tewerkstelling, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : "Requalification urbaine de la vallée sérésienne";

Portefeuille : Project "V2 : TCPS rue Cockerill";

Operator : SRWT;

Basisallocatie : 51.10.03;

Vastleggingskredieten : 750.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 0783 B;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.14, programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 30 april 2009 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma Interreg IV B ENO, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Interreg IV B Noord-West Europa;

Hoofdlijn 2 : Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en natuurrisico's en technologieën;

Titel : Scaldwin;

Operator : DGARNE - cartografie;

Basisallocatie : 12.14.02;

Vastleggingskredieten : 96.000 EUR;

Vereffeningskredieten : 50.000 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 200000 093C B;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 33.04, programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 23 oktober 2008 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma Interreg IV A, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1 : De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel : REDUGAZ;

Operator : FPMS;

Basisallocatie : 61.02.02;

Vastleggingskredieten : 4.000 EUR;

Vereffeningskredieten : 4.000 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0056 B;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 52.04, programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 4 september 2008 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma Convergentie, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.1 : Sanering en herbestemming van verlaten industrieterreinen en braakliggende stadsgronden;

Titel : Boch Keramis;

Projecten : Sanering van de site/boekhouding;

Operator : GEPART;

Basisallocatie : 52.04.02;

Vastleggingskredieten : 60.000 EUR;

Vereffeningskredieten : 60.000 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 301000 1258 B;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 12.05 en 41.02, programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014, om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 20 februari 2014 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma Epson II, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Epson II;

Titel : Epson "lassing 2014";

Projecten : luik "contactpunt";

Operator : ULB;

Basisallocatie : 12.05.02;

Vastleggingskredieten : 21.000 EUR;

Vereffeningskredieten : 21.000 EUR;

Codificatie van het project : E ES 1 000002 0000 B;

Epson II;

Titel : Epson "lassing 2014";

Projecten : luik "Walloon contribution";

Operator : Groothertogdom Luxemburg;

Basisallocatie : 41.02.02;

Vastleggingskredieten : 25.000 EUR;

Vereffeningskredieten : 25.000 EUR;

Codificatie van het project : E ES 1 000001 0000 B, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 750 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 03 van organisatieafdeling 14.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 160 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 15.

Er worden vereffeningskredieten ten belope van 114 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 02 van organisatieafdeling 15.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 46 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 16.

Er worden vereffeningskredieten ten belope van 46 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 02 van organisatieafdeling 16.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01, 02 en 03 van de organisatieafdelingen 14, 15, 16, 32 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 14 39.09.06.

0

500

+ 750

-

750

500

OA 15 39.09.06.

0

28

+ 96

+ 50

96

78

OA 15 39.09.06.

0

146

+ 4

+ 4

4

150

OA 15 52.04.02

0

7.872

+ 60

+ 60

60

7.932

OA 16 12.05.02

0

21

+ 21

+ 21

21

42

OA 16 41.02.02

0

768

+ 25

+ 25

25

793

OA 32 01.01.01

0

25.136

-

- 160

0

24.976

OA 34 01.01.01

4.086

0

- 956

-

3.130

0


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 3 november 2014.

P. MAGNETTE C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^