Ministerieel Besluit van 03 oktober 2007
gepubliceerd op 22 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007023386
pub.
22/10/2007
prom.
03/10/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 OKTOBER 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, inzonderheid op artikel 2, artikel 17 gedeeltelijk vernietigd bij het arrest van het Arbitragehof van 31 januari 1989, en gewijzigd bij de wetten van 23 december 2005 en 20 juli 2006, en artikel 29, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank, inzonderheid op de artikelen 7, 20, § 5 en 22, § 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 april 2007;

Gelet op het advies nr. 43.228/3 van de Raad van State, gegeven op 26 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 15 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank, duidt de behandelende dierenarts onmiddelijk de wijziging van het gezondheidsstatuut aan in het paspoort van het behandelde paard. Vervolgens plaatst hij zijn stempel en zijn handtekening naast de wijziging.

De behandelende dierenarts vervolledigt eveneens het mutatiedocument overeenstemmend met het paard dat hij behandelt door er de wijziging van het gezondheidsstatuut op aan te brengen.

Art. 2.In toepassing van artikel 20, § 5 van hetzelfde besluit vermeldt de beheeerder de nieuwe code van de microchip, voorafgegaan door het begrip « Hermerking », naast de oude identificatiecode in hoofdstuk II van het paspoort. In dezelfde rubriek vermeldt hij vervolgens de validatiedatum in plaatst er zijn stempel.

Art. 3.In toepassing van artikel 22, § 2, van hetzelfde besluit, wordt het vervolledigde mutatiedocument teruggestuurd naar de beheerder door : - de overnemer van de paardachtige in geval van verandering van eigenaar; - door de eigenaar vermeld op het mutatiedocument in geval van verandering van de sanitair verantwoordelijke.

Art. 4.De besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 3 oktober 2007.

D. DONFUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^